Uprawnienia i obowiązki komornika

Prawa i obowiązki komornika – podstawa prawna

Uprawnienia oraz obowiązki osoby wykonującej zawód komornika reguluje ustawa z dnia 22 marca 2018 o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z ustawą, komornik sądowy w Polsce ma status funkcjonariusza publicznego.

Obowiązki związane z zawodem komornika – co do nich należy?

Komornik podczas wykonywania swojego zawodu jest zobowiązany do tego, by wykonywać czynności w zgodzie z obowiązującymi:

  • przepisami prawa,
  • wyrokami sądów,
  • zarządzeniami organów nadzoru administracyjnego
  • zasadami etyki zawodowej.

Ponadto, jest on zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej w kwestiach dotyczących spraw, które prowadzi.

Podczas wykonywania obowiązków służbowych poza swoją kancelarią, komornik jest zobowiązany do legitymowania się za pomocą identyfikatora; z drugiej strony, ma on prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.

Na komorniku ciąży również obowiązek przestrzegania terminów przekazywania egzekwowanych należności wierzycielowi.

Do obowiązków wynikających z wykonywania zawodu należy również coroczne składanie oświadczenia majątkowego.

Co ważne, komornik ma zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, sprawowania funkcji takich, jak członkostwo w zarządzie czy radzie nadzorczej oraz posiadania więcej niż 10% akcji w spółkach prawa handlowego.

Dodatkowa aktywność zawodowa komornika może być związana jedynie z działalnością dydaktyczną bądź naukową.

W przypadku występowania w charakterze strony lub uczestnika postępowania, komornik ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie prezesa danego sądu rejonowego.

Komornik jest zobowiązany do niezwłocznego naprawienia wyrządzonej na skutek działania niezgodnego z obowiązującym prawem szkody. W związku z tym, na komorniku ciąży obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Nie tylko obowiązki – co wchodzi w zakres praw osoby wykonującej zawód komornika

W ramach wykonywanych obowiązków, tzn. przeprowadzania egzekucji na dłużnikach, komornik ma prawo do zajmowania:

  • wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę – max. 50% miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku długów alimentacyjnych jest to 60%. Co ważne, kwota wolna od zajęcia jest równa wysokości wynagrodzenia minimalnego.
  • wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia/umowy o dzieło (tzw. umów cywilnoprawnych) – w tym przypadku nie istnieje kwota wolna od zajęcia, choć jeśli dłużnik wykaże, że wynagrodzenie to stanowi jego jedyne źródło utrzymania, komornik może zastosować taki sam limit jak w przypadku umowy o pracy.
  • środków na rachunku firmowym dłużnika (ale nie konta firmowego spółki!) – do wysokości zadłużenia. Komornik nie może jednak zająć kwot przeznaczonych na takie wydatki, jak: wynagrodzenia pracowników, alimenty.
  • środków na koncie osobistym – do wysokości kwoty wolnej od zajęcia.

Ponadto, komornik jest uprawniony do przeprowadzania egzekucji z nieruchomości, rzeczy ruchomych, wierzytelności oraz praw majątkowych o innym charakterze.

Komornik nie może z kolei zająć należących do dłużnika: przedmiotów urządzenia domowego, żywności, opału, zwierząt zapewniających wyżywienie rodzinie dłużnika, ubrań itd. oraz takich źródeł dochodu, jak: zasiłki, dodatki rodzinne, alimenty.