Wnioski egzekucyjne

wniosek o doręczenie

wniosek o wszczęcie egzekucji

wniosek o zabezpieczenie

zlecenie poszukiwania majątku

wniosek egzekucyjny w sprawie alimentacyjnej (KMP)

wniosek o wszczęcie egzekucji opróżnienia lokalu

wniosek egzekucyjne w sprawie cywilnej KM

wniosek o wydanie zaświadczenia o bezskuteczności w sprawie alimentacyjnej

wniosek o sporządzenie spisu inwentarza

Wniosek egzekucyjny jest składany przez wierzyciela w formie pisemnej. Mając na względzie brzmienie art. 126 k.p.c., wniosek egzekucyjny powinien czynić zadość wymaganiom określonym dla pism procesowych. Powyższe oznacza, iż wierzyciel powinien wskazać dane wierzyciela oraz dłużnika, a także oznaczyć świadczenie i sposób prowadzonej egzekucji przez komornika. 

W dalszej kolejności, wierzyciel powinien dokonać dokładnego oznaczenia świadczenia, które jest przedmiotem składanego wniosku. Należy bowiem określić kwotowo, jakiego roszczenia dochodzi wierzyciel (z uwzględnieniem tzw. należności głównej oraz odsetek, a także kosztów dodatkowych takich jak np. koszty postępowania czy też koszty zastępstwa procesowego).

Niezbędnym jest dołączenie do wniosku egzekucyjnego tytułu wykonawczego, który stanowi podstawę wniosku. Tytuł wykonawczy powinien być zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Kosztami postępowania klauzulowego można obarczyć dłużnika. 

Ponadto wierzyciel powinien we wniosku egzekucyjnym, w jaki sposób postępowanie powinno być prowadzone. Należy podkreślić, iż komornik prowadzi postępowanie zgodnie z treścią wniosku. Komornik jest zatem związany treścią wniosku złożonego przez wierzyciela i może egzekwować tylko należności w nim ściśle wskazane. Co więcej, wierzyciel powinien oznaczyć również z jakich składników ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne, np. z rachunku bankowego, wierzytelności, praw majątkowych, ruchomości, wynagrodzenia za pracę czy też z nieruchomości, itp. 

Do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego (zaopatrzonego w klauzulę wykonalności). W przypadku gdy wierzyciel jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika, wówczas należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, bądź też jego uwierzytelnioną kopię. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna wówczas niezbędnym będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących dany podmiot.