Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń – kiedy może okazać się niezbędne?

Zabezpieczenie roszczeń może być dobrym rozwiązaniem w sytuacji, w której pojawia się ryzyko, że dana należność nie będzie mogła zostać wyegzekwowana od dłużnika np. z powodu jego niewypłacalności bądź celowego unikania poddania się egzekucji.

Czym jest postępowanie zabezpieczające?

Postępowanie zabezpieczające polega na dokonaniu zabezpieczenia takich roszczeń dochodzonych przez stronę postępowania egzekucyjnego, które nie zostały jeszcze potwierdzone na mocy tytułu wykonawczego.

Strony postępowania zabezpieczającego są następujące:

– uprawniony (późniejszy wierzyciel),

– obowiązany (późniejszy dłużnik).

Wniosek o zabezpieczenie może zostać złożony w trakcie trwania sporu sądowego;

Komornik dokonuje – na podstawie postanowienia wydanego przez sąd –  zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez jedno z następujących działań polegających na zajęciu:

– rzeczy ruchomych,

– wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy,

– wierzytelności z rachunku bankowego/innej wierzytelności,

– innych praw majątkowych,

przy czym sposób dokonania zabezpieczenia jest określony w postanowieniu sądu oraz we wniosku o zabezpieczenie składanym przez uprawnioną do tego stronę

Podstawą do wszczęcia procedury postępowania zabezpieczającego przez komornika może być również nakaz zapłaty wydany przez sąd oraz europejski nakaz zabezpieczenia.

Postępowanie zabezpieczające – koszty

Opłata od wniosku o dokonanie zabezpieczenia roszczenia wynosi 5% wartości świadczenia, które ma być poddane procedurze zabezpieczenia. Opłata jest uiszczana wraz ze złożeniem wniosku o dokonanie procedury zabezpieczenia i stanowi warunek konieczny do wszczęcia postępowania.

Granice zabezpieczenia

Podczas przeprowadzania procedury zabezpieczenia należy pamiętać, że nie może ono prowadzić do zaspokojenia roszczenia dochodzonego przez stronę uprawnioną.

Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki i możliwa jest sytuacja, w której świadczenia podlegające zabezpieczeniu są przekazywane stronie uprawnionej. Dzieje się tak m.in. w sprawach o: ustalenie ojcostwa, zapłatę świadczeń alimentacyjnych, wynagrodzenia za pracę, bądź należności z tytułu rękojmi, kary umownej, najmu, dzierżawy, naprawienie szkody tytułem naruszenia przepisów o ochronie środowiska naturalnego itd.

Upadek zabezpieczenia – czym jest i kiedy ma miejsce?

Upadek zabezpieczenia jest tożsamy z jego ustaniem i ma miejsce w przypadku następujących sytuacji wymienionych w ustawie, tzn. wówczas gdy:

– nie nastąpi w wymaganym terminie wszczęcie przez stronę uprawnioną postępowania rozpoznawczego;

– obowiązany złoży na rachunek depozytowy MF sumę zabezpieczenia żądaną przez uprawnionego;

– strona uprawniona nie uzyska w wymaganym terminie klauzuli wykonalności wobec małżonka strony obowiązanej;

– gdy zabezpieczenie zostało udzielone jeszcze przed rozpoczęciem postępowania, a strona uprawniona nie wystąpiła we wszczętym postępowaniu w sprawie o całość roszczenia lub wystąpiła o roszczenie inne zabezpieczone;

– oraz inne sytuacje wymienione w ustawie.

Kiedy nie można dokonać zabezpieczenia roszczeń?

Niedopuszczalne jest zabezpieczenie roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa.