Nadzór nad licytacją

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych, komornik ma kompetencje do sprawowania nadzoru nad dobrowolnymi, publicznymi licytacjami z przybiciem odpowiednio najwyższej lub najniższej oferty. 

Komornik przystępuje do działania na wniosek tzw. organizatora licytacji. Organizatorem może być każda osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, a zatem musi mieć ukończone 18 lat. Również uczestnicy licytacji muszą być pełnoletni. 

Licytację należy ogłosić. Ogłoszenia są umieszczana m. in. w portalu internetowym Krajowej Rady Komorniczej lub na tablicach ogłoszeń w sądach rejonowych. Komornik sporządza ogłoszenie tak, aby było one zgodne z wymogami ustawy, czyli zawierało wszystkie niezbędne elementy. Podstawowe elementy ogłoszenia, to czas, miejsce oraz warunki licytacji. 

Głównym zadaniem komornika jest czuwanie nad tym, aby licytacja przebiegała zgodnie z prawem. Jest on gwarantem beztronności licytacji oraz kontroluje prawidłowość wadium, uiszczonego przez uczestników licytacji. Wadium, to kwota, jaką uiszcza uczestnik licytacji, jako swego rodzaju zabezpieczenie wypłacalności w razie wygranej. Zabezpieczenie to wynosi jedną dziesiątą wartości ceny wywoławczej. 

Ostatnim zadaniem komornika w związku z nadzorem nad licytacją, jest udzielenie przybicia najkorzystniejszej ofercie. Nie jest to jednak równoznaczne z uzyskaniem prawa własności do nieruchomości, która była przedmiotem licytacji. Konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności, o których komornik informuje zwycięzcę po udzieleniu przybicia.