Egzekucja świadczeń pieniężnych

Egzekucja świadczeń pieniężnych – czym są świadczenia pieniężne?

Definicja świadczenia pieniężnego jest ujęta w art. 356 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 – Kodeks cywilny. Zgodnie z zapisem ustawy, jest to taki rodzaj świadczenia, które dłużnik ma obowiązek uiścić w ramach postępowania egzekucyjnego. Świadczenie to jest wyrażone w pieniądzu – jego wartość można zatem zmierzyć. To właśnie forma tego świadczenia odróżnia je od grupy świadczeń o charakterze niepieniężnym (nieruchomości itd.)

Co podlega egzekucji świadczeń pieniężnych?

Wyróżnia się następujące rodzaje egzekucji świadczeń pieniężnych – egzekucję z:

 • nieruchomości (bądź jej części) lub rzeczy ruchomych;
 • użytkowania wieczystego;
 • wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy;
 • innych wierzytelności lub praw majątkowych;
 • ze statków morskich.

Egzekucja świadczeń pieniężnych – wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Wszczęcie postępowania rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez wierzyciela do właściwego miejscowo komornika zestawu następujących dokumentów:

 • wniosku o wszczęcie egzekucji;
 • oryginału tytułu wykonawczego;
 • oświadczenia wierzyciela o wyborze komornika na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018 o komornikach sądowych (wymóg złożenia tego dokumentu powstaje w sytuacji, gdy komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego);
 • pełnomocnictwa (niniejszy dokument jest niezbędny tylko wówczas, gdy wierzyciela reprezentuje profesjonalny pełnomocnik).

Ponadto, wierzyciel wraz z powyższymi dokumentami może złożyć również – za odpowiednim wynagrodzeniem – zlecenie polegające na poszukiwaniu majątku dłużnika danej egzekucji. W tym celu komornik kieruje zapytania o udzielenie informacji o wysokości majątku dłużnika do następujących podmiotów:

 • Urząd Skarbowy,
 • Ewidencja Pojazdów,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Centralna Baza Ksiąg Wieczystych,
 • System OGNIVO (zawierający informacje o rachunkach bankowych należących do dłużnika).

Podstawa do przeprowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych

Podstawą do przeprowadzenia egzekucji ze świadczeń o charakterze pieniężnych jest zawsze tytuł wykonawczy – jest nim tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności (klauzulę tą stanowi pieczęć umieszczana na tytule egzekucyjnym przez sąd. Potwierdza ona, że dany tytuł nadaje się do przeprowadzenia egzekucji w określonym zakresie). Do tytułów egzekucyjnych zalicza się następujące dokumenty:

 • prawomocne lub podlegające obowiązkowi natychmiastowego wykonania orzeczenie sądu,
 • ugoda zawarta na drodze sądowej;
 • orzeczenie referendarza sądowego;
 • wszystkie orzeczenia, ugody i akty, które – na mocy ustawy – podlegają wykonaniu w trybie egzekucji sądowej;
 • akt notarialny, zgodnie z którym dłużnik wyraził wolę poddania się procedurze egzekucji.

Warto przy tym zaznaczyć, że o ile w gestii komornika nie leży badanie zasadności zasadności świadczenia określonego w tytule wykonawczym, to jest on zobowiązany odmówić wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jeżeli okaże się, że dochodzone roszczenie uległo przedawnieniu, a ze strony wierzyciela nie doszło do przerwania biegu przedawnienia.