Poszukiwanie majątku dłużnika

W toku prowadzonej egzekucji komorniczej wierzyciel może wystąpić z wnioskiem do komornika w przedmiocie dotyczącym zlecenia poszukiwania majątku dłużnika. Powyższy wniosek wynika wprost z brzmienia przepisów kodeksu postępowania cywilnego, tj. art. 801 k.p.c. Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika w trybie art. 801 k.p.c. może być sformułowany w sposób ogólny, w sytuacji gdy wierzyciel nie dysponuje wiedzą odnośnie składników majątku dłużnika. Ponadto wniosek może mieć charakter szczegółowy bowiem wierzyciel może posiadać informację o majątku dłużnika, nieruchomościach, ruchomościach, itp. 

W tym miejscu wskazać należy, iż wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika podlega opłacie. Komornik pobiera od wierzyciela opłatę, która wynosi równowartość 3 % miesięcznego wynagrodzenia (przeciętnego). 

Na skutek wniesionego przez wierzyciela wniosku komornik podejmuje szereg czynności, w tym również występuje z zapytaniami w oparciu o brzmienie treści art.761 k.p.c. W tej sytuacji komornik może wystąpić z zapytaniem m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), czy też do Urzędu Skarbowego (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania bądź na siedzibę dłużnika). Ustaleniu podlega również źródło dochodów uzyskiwanych przez dłużnika, tj. komornik ustala miejsce wykonywanej pracy oraz siedzibę pracodawcy, bądź to, czy dłużnik prowadzi własną działalność gospodarczą. Komornik może powziąć działania zmierzające do ustalenia pojazdów znajdujących się w posiadaniu dłużnika.