Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego – czym jest?

Jest to dokument zawierający obiektywny, rzetelny opis dotyczący: rzeczy, faktu lub zdarzenia. Może nim być np. szczegółowy opis położenia danej nieruchomości albo jej części składowych.

Podczas jego sporządzania należy bezwzględnie pamiętać, że w protokole zakazane jest umieszczanie:

 • informacji zawierających konsekwencje faktyczne lub prawne odnośnie przedmiotu protokołu,
 • subiektywnych opisów wartościujących.

Opis zamieszczony w protokole stanu faktycznego powinien opierać się wyłącznie na tym, co komornik go sporządzający stwierdził osobiście. Ponadto, powinien on również cechować się dokładnością tak, aby po jego sporządzeniu nie były potrzebne czynności dowodowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, do protokołu stanu faktycznego mogą zostać dołączone fotografie bądź opinie dokonane przez biegłego.

Protokół stanu faktycznego – kiedy jest sporządzany?

Sporządzenia protokołu dokonuje komornik na zarządzenia:

 • sądu/prokuratora (podczas postępowania sądowego),
 • każdej ze stron, której dany protokół dotyczy (przed wszczęciem postępowania).

W sytuacji, w której protokół stanu faktycznego został sporządzony na zarządzenie sądu lub prokuratora, komornik jest zobowiązany – niezwłoczne po jego przygotowaniu – do wykonania odpisu protokołu i dostarczenia go sądowi (prokuratorowi).

Protokół stanu faktycznego – cel sporządzania

Zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, protokół stanu faktycznego to dokument urzędowy, jest więc dowodem tego, co jest w nim zawarte.

Dzięki prawidłowo sporządzonemu protokołowi stanu faktycznego możliwe jest wskazanie okoliczności/faktów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. W takiej sytuacji nie trzeba wówczas dokonywać zabezpieczenia dowodów.

Jaki jest koszt sporządzenia protokołu stanu faktycznego?

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2006 r. (rozporządzenie to reguluje kwestię wysokości opłat za czynności komorników, które nie wchodzą w skład czynności egzekucyjnych), opłata za sporządzenie protokołu stanu faktycznego uiszczana komornikowi wynosi 3% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Protokół stanu faktycznego – podstawa prawna

Sposób sporządzania protokołu stanu faktycznego przez komornika reguluje Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o Komornikach Sądowych i Egzekucji.

Protokół  stanu faktycznego – elementy

Przed rozpoczęciem sporządzenia protokołu stanu faktycznego przez komornika powinien on zawiadomić o terminie i miejscu planowanych czynności sąd, prokuratora, a w razie potrzeby także wszystkie inne osoby, których udział w może okazać się konieczny. Protokół stanu faktycznego powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w art. 809 Kodeksu postępowania cywilnego, co oznacza, że powinien zawierać przede wszystkim takie informacje, jak:

 • oznaczenie komornika,
 • miejsce i datę czynności,
 • listę osób obecnych lub uczestniczących w przeprowadzanych czynnościach,
 • zwięzły, lecz oddający istotę sytuacji opis faktycznego stanu odpowiadający treści wniosku,
 • zarządzenia sądu i prokuratora,
 • podpisy osób obecnych przez sporządzaniu protokołu oraz komornika,
 • określenie, na czyje żądanie został sporządzony protokół,
 • cel jego sporządzenia.