Przepisy

  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 o komornikach sądowych
  • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 o kosztach komorniczych

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych. Prowadzi kancelarię przy sądzie rejonowym, którego prezes nadzoruje działalność komornika w danym rejonie. Wykonując swoje zadania, komornik ma na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości oraz interes publiczny.  

  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

Jest to podstawowy zbiór przepisów, na podstawie którego działa komornik. Zawiera on liczne odsłania do innych aktów prawnych, które uszczegóławiają zakres jego działalności. Komornika dotyczą przede wszystkim zapisy o postępowaniu egzekucyjnym i wykonawczym, zawarte w dziale III Kodeksu postępowania cywilnego. 

  • Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

Zgodnie z zapisami tej ustawy, komornik może zająć jednorazowo do 60% wynagrodzenia dłużnika alimentacyjnego. Dłużnikiem alimentacyjny jest osoba, zobowiązana prawomocnym wyrokiem sądu do świadczeń alimentacyjnych. Zajęcia komornicze wynagrodzenia mogą być powtarzane aż do momentu całkowitej spłaty zobowiązania na rzecz uprawnionego. 

  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ten akt prawny w połączeniu z Kodeksem Rodzinnym i Opiekunczym, upoważnia komornika do działania na rzecz osób uprawnionych do alimentacji. Komornik stara się poprzez swoje działania, wyegzekwować należne osobom uprawnionym (najczęściej dzieciom) alimenty. 

  • Kodeks etyki zawodowej komornika

Komornik wykonuje zawód zaufania publicznego. W swojej pracy jest zatem zobligowany do przestrzegania uniwersalnych zasad etyki zawodowej, przyjętych przez Unię Europejską. W oparciu o te wytyczne, został stworzony Kodeks etyki zawodowej komornika, dostosowany do polskiego porządku prawnego. Komornik nie może dopuszczać się m. in. czynności poniżających go w opinii publicznej lub prowadzących do utraty zaufania do zawodu komornika.