KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Tomasz Kondziela

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłączanie informacyjny. Jej celem jest obiektywne i przystępne przedstawienie najważniejszych zasad pracy funkcjonariusza publicznego, jakim jest osoba wykonująca zawód komornika sądowego, oraz przedstawienie obszaru działalności kancelarii komorniczej tzn. egzekwowania w imieniu wierzyciela należności w ramach procedury postępowania egzekucyjnego. W związku z powyższym, na stronie internetowej znajdują się podstawowe, skondensowane informacje na temat takich zagadnień związanych z pracą komornika sądowego, jak:

Licytacje nieruchomości

Licytacje nieruchomości

Licytacje ruchomości

Licytacje ruchomości

Dokumenty

Dokumenty


– istota licytacji komorniczych i sprawowanie nad nimi nadzoru przez
komornika sądowego,

– definicja i znaczenie wniosku egzekucyjnego w postępowaniu
egzekucyjnym,

– istota zagadnienia wlaściwości terytorialnej (miejscowej),

– przepisy regulujące pracę komornika sądowego,

– istota i rodzaje egzekucji ze świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych,

– istota postępowania zabezpieczającego oraz zabezpieczenia,

– rola protokołu stanu faktycznego w postępowaniu egzekucyjnym.

Od 1 października 2018 nastąpiła zmiana adresu kancelarii.

Godziny przyjęć interesantów w kancelarii:

• Biuro podawcze, kasa, przyjmowanie wniosków, przeglądanie akt, informacje dotyczące stanu sprawy, toku postępowania, itp.:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 09.00 – 15.00

• Godziny przyjęć interesantów przez komornika:

Wtorek 09.00-17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Godziny przyjęć interesantów w kancelarii:

• Biuro podawcze, kasa, przyjmowanie wniosków, przeglądanie akt, informacje dotyczące stanu sprawy, toku postępowania, itp.:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 09.00 – 15.00

• Godziny przyjęć interesantów przez komornika:

Wtorek 09.00-17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wpłat należy dokonywać na rachunek komornika nr:

66 2030 0045 1110 0000 0270 8030

BNP PARIBAS SA

ze wskazaniem w tytule przelewu:

 • imienia i nazwiska / firmy (w przypadku gdy przelewu dokonuje osoba trzecia)
 • numeru sprawy
 • tytułu płatności (spłata zadłużenia, zaliczka, opłata stała, itp.)

lub bezpośrednio w kasie kancelarii.

dla przelewów dokonywanych zza granicy:

PPABPLPK 66 2030 0045 1110 0000 0270 8030

Komornik Opole – Licytacje komornicze

Licytacja komornicza przybiera formę publicznej sprzedaży nieruchomości lub rzeczy ruchomej, które zostały wyegzekwowane w ramach postępowania egzekucyjnego. Sprzedaż ta jest organizowana przez komornika i dotyczy zazwyczaj takich obiektów, jak: mieszkania, domy, samochody, meble RTV/AGD. W ramach licytacji komorniczej nie można z kolei wystawiać na sprzedaż m.in.: żywności, odzieży roboczej czy przedmiotów używanych przez dłużnika do pracy zarobkowej.

Wnioski egzekucyjne

Wniosek egzekucyjny to dokument, który jest konieczny do rozpoczęcia przez komornika czynności prowadzących do wykonania egzekucji. Prawidłowo wypełniony wniosek egzekucyjny – wraz z odpowiednim tytułem wykonawczym (tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności) – należy złożyć w kancelarii komorniczej komornika sądowego, który jest właściwy miejscowo (terytorialnie). Wzór wniosku egzekucyjnego znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r.

Właściwość terytorialna

Prawidłowe wykonywanie obowiązków przez osoby wykonujące zawód komornika sądowego jest ograniczone wieloma zakazami i nakazami. Należy do nich zasada właściwości terytorialnej (miejscowej). Właściwość ta oznacza obszar, na terenie którego komornik sądowy dysponuje kompetencjami pozwalającymi na przeprowadzanie egzekucji.
Zasada właściwości miejscowej oznacza dla komornika sądowego swoiste zobowiązanie – w przypadku złożenia na jego ręce wniosku o wszczęcie postępowania komornik nie ma prawa odmówić jego przyjęcia.

Komornik Opole – Przepisy

Najważniejszą regulacją prawną regulującą pracę komornika sądowego jest ustawa z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych oraz ustawa o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018r. Ustalono w nich m.in. sposób powoływania i odwoływania osób wykonujących zawód komornika, odpowiedzialność dyscyplinarną, kwestie dotyczące obowiązków asesorów i aplikantów oraz koszty i wydatki w ramach prowadzonych postępowań. Ponadto, istotne regulacje dla zagadnień egzekucyjnych reguluje część trzecia Kodeksu postępowania cywilnego, opisana w art. 758 – 1088 tego aktu prawnego.

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Zgodnie z art. 356 ustawy Kodeks cywilny jest to rodzaj świadczenia, które dłużnik ma obowiązek zapłacić w następstwie postępowania egzekucyjnego. Jest ono wyrażone w pieniądzu – jego wartość jest kwantyfikowalna.

Wyróżniamy następujące typy egzekucji  ze świadczeń pieniężnych:

 • nieruchomości (bądź jej części) lub rzeczy ruchomych;
 • użytkowania wieczystego;
 • wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy;
 • innych wierzytelności lub praw majątkowych;

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, ze względu na przedmiot postępowania wyróżnia się następujące typy egzekucji świadczeń niepieniężnych:

 • egzekucję z wydania nieruchomości/statku/opróżnienia lokalu
  mieszkalnego;
 • egzekucję z ruchomości (w tym przypadku egzekucja jest wykonywana
  tak w przypadku ruchomości oznaczonych co do tożsamości, jak i
  wyłącznie co do gatunku);
 •  egzekucję z oświadczenia woli;
 • egzekucję z wykonania bądź zaniechania czynności.

Zabezpieczenie roszczeń

Zabezpieczenie roszczeń to skuteczne rozwiązanie stosowane wówczas, gdy istnieje obawa, że nie będzie można wyegzekwować danej należności od dłużnika np. w związku z jego niewypłacalnością. Zabezpieczenie jest dokonywane jako następstwo postępowania zabezpieczającego. Postępowanie zabezpieczające prowadzi do zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w ramach postępowania, które nie zostały jeszcze usankcjonowane odpowiednim tytułem wykonawczym.

Nadzór nad licytacją

Pojęcie licytacji rozumie się w 2 aspektach – podmiotowym (licytacja skierowana do dowolnej ilości uczestników) oraz przedmiotowym (czynność polegająca na sprzedaży przedmiotu bądź prawa). Komornik Opole dysponuje prawem do urzędowego nadzoru nad publicznymi licytacjami. Nadzór na licytacją obejmuje m.in. takie czynności, jak: kontrola przebiegu licytacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, kontrola uiszczenia wadium, udzielenie przybicia ofercie, która jest najkorzystniejsza.

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego zawiera rzetelny, dokladny i bezstronny opis przedmiotu bądź sytuacji.
W wyniku rzetelnie przygotowanego protokołu stanu faktycznego można z łatwością przedstawić okoliczności konieczne do sprawnego przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego a czynności związane z zabezpieczeniem dowodów nie są potrzebne.