Egzekucja świadczeń niepieniężnych

Egzekucja ze świadczeń o niepieniężnym charakterze – podstawa prawna

Sposób przeprowadzenia egzekucji w celu wydania ruchomej został szczegółowo uregulowany opisany w ustawie z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks postępowania cywilnego (art. 1041-1045 k.p.c.). Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie, egzekucja jest prowadzona zarówno w przypadku ruchomości oznaczonej co do tożsamości, jak i oznaczonej wyłącznie co do gatunku.

Egzekucja ze świadczeń o niepieniężnym charakterze – co obejmuje swoim zakresem?

Ze względu na kryterium przedmiotu dokonywanej egzekucji, wyróżnia się następujące rodzaje egzekucji ze świadczeń niepieniężnych (zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego):

  • egzekucja z wydania nieruchomości, statku bądź opróżnienia pomieszczenia lub lokalu mieszkalnego;
  • egzekucja prowadzona w celu wydania rzeczy ruchomej (pod pojęciem ruchomości rozumie się te rzeczy o charakterze materialnym, które nie stanowią nieruchomości świetle art. 46 u. 1 Kodeksu cywilnego. Rzeczami ruchomymi nie są zatem części powierzchni ziemskiej, budynki lub ich części związane z gruntem, które stanowią zarazem odrębny od danego gruntu przedmiot własności);
  • egzekucja z oświadczenia woli;
  • egzekucja z wykonania czynności o zastępowalnym bądź niezastępowalnym charakterze;
  • egzekucja z zaniechania czynności będącej przedmiotem postępowania  bądź nieprzeszkadzania w wykonywaniu czynności wierzyciela.

Precyzyjne określenie przedmiotu wydania – podstawa w egzekucji świadczeń o charakterze niepieniężnym

Aby możliwe było przeprowadzenie egzekucji z wydania rzeczy ruchomej, niezbędny jest tytuł wykonawczy uściślający przedmiot egzekucji. W przeciwnym wypadku, gdy brak jest takiego ścisłego określenia egzekwowanej ruchomości, ze strony komornika (bądź innej strony danego postępowania egzekucyjnego) powstaje obowiązek wystąpienia o wykładnię orzeczenia przez sąd, który wydał dane orzeczenie. Wykładnia jest dokonywana przez sąd w trybie art. 352 k.p.c.; zgodnie z tym zapisem sąd poprzez postanowienie wyjaśnia zgłaszane przez stronę wątpliwości.

Egzekucja z rzeczy ruchomej – kiedy powinna zostać umorzona?

Umorzenie postepowania egzekucyjnego z rzeczy ruchomej powinno nastąpić w części lub w całości w sytuacji, w której przedmiot egzekucji jest niemożliwy do oznaczenia (np. został nieodwracalnie zniszczony bądź został trwale przyłączony do innej ruchomości).

Co rozumie się pod pojęciem przyłączenia jednej rzeczy ruchomej do innej ruchomości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami k.p.c. z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. wówczas, gdy od ruchomości nie można odłączyć danej rzeczy ruchomej bez trwałego uszkodzenia albo istotnej zmiany całości którejkolwiek z nich. Warto przy tym zaznaczyć, iż przedmioty połączone z daną rzeczą ruchomą jedynie w celu czasowego użytku nie stanowią części składowej ruchomości. Jeśli urządzenia wykorzystywane do odprowadzania bądź doprowadzania płynów, gazu, energii itd. wchodzą w skład przedsiębiorstwa – nie stanowią one części składowych nieruchomości, w której są zamontowane.