Prądy-działki

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości,
że w sprawie GKm 212/21, w dniu w dniu 17-05-2024 r. o godz. 13:00
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę pod adresem ul. Ozimska 60 a, 45-368 OPOLE w sali nr 222, odbędzie się
druga licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 49-120 Prądy,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00110733/6 będącej własnością dłużnika: Tadeusz Sydor:

nieruchomość opisana ewidencyjnie, jako działki numer 119 i 170, jest niezabudowana. Powierzchnia działek 119 i 170 wynosi odpowiednio 8100 m2 i 4400 m2. Kształt obu działek jest niemal regularny. Działka numer 119 stanowi teren rolny i w taki też sposób jest użytkowana. Teren działki płaski. Działka jest zlokalizowana na zachodnim skraju wsi bezpośrednio przy ulicy Niemodlińskiej. Pod kątem użytków działka ta składa się z RIVa (pow. 3100 m2) i RIVb (5000 m2). Otoczenie działki stanowią tereny rolne niezabudowane. Działka numer 170 zlokalizowana jest na południowym skraju ulicy Polnej, pośród terenów rolnych niezabudowanych. Teren działki płaski. Działka numer 170 posiada możliwość wykonania przyłącza wodnego oraz energetycznego, ponieważ te sieci znajdują się przy sąsiedniej działce numer 171/8 – ulica Polna 18. Należy mieć na uwadze, że potrzeba wykonać ok. 60 metrów sieci takiej infrastruktury. Działka numer 119 sieć energetyczna oraz wodociągowa znajduje się w promieniu ok. 100 m.Obszar, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość, posiada przeznaczenie mieszane – jako działka numer 119 jest to teren rolny. Dla działki numer 170 jest to zabudowa mieszkaniowo – usługowa.

Suma oszacowania wynosi 442 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 295 266,67 zł.

W dniu 09-05-2024 r. wolno oglądać nieruchomość o godzinie 11:30.
W Sądzie Rejonowym w Opolu można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 2055/22).

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 44 290,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.