Powstańców Śląskich 32B/1 uż.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 254/23,
w dniu 11-04-2024 o godzinie 12:00
rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości:
1/2 udziału w nieruchomości położonej pod adresem: 45-087 Opole, ul. Powstańców Śląskich 32B/1uż,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00124747/8 będącej własnością dłużnika: Katarzyna Kielar.

Nieruchomość lokalowa niemieszkalna składa się z: korytarza, czterech gabinetów oraz pomieszczenia socjalnego. Powierzchni użytkowa lokalu wynosi 62,09 m2. Drzwi wejściowe do lokalu (obecnie nieużytkowane) znajdują się od strony południowej. Okna pomieszczeń znajdują się od strony północnej. Lokal znajduje się w Opolu przy ulicy Powstańców Śląskich 32B, w odległości około 800 metrów na południowy-zachód od rynku, na wyspie Pasiece. W sąsiedztwie przeważa zabudowa mieszkaniowa z usługami. W okolicy znajdują się również obiekty usługowe, handlowe, oświatowe, itp. Nieruchomość znajduje się na działce ewidencyjnej nr 17/3, stanowiącej parking dla użytkowników nieruchomości wspólnej. Wjazd na nieruchomość gruntową regulowany jest poprzez szlaban. Lokal znajduje się na parterze, wejście do lokalu jest możliwe wprost z poziomu podwórza, bez schodków. Podłogi pomieszczeń pokryte są płytkami ceramicznymi oraz panelami. Ściany pomieszczeń są malowane. Lokal został zakupiony w roku 2008 w stanie deweloperskim. Urządzanie lokalu na salon kosmetyczny zostało zakończone w roku 2011. Od 2016 roku lokal nie jest użytkowany. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania – źródłem ciepła jest wspólna kotłownia gazowa. Lokal wyposażony jest w wentylację mechaniczną, klimatyzację obejmującą wszystkie pomieszczenia, nagłośnienie, system przeciw pożarowy, system antywłamaniowy z detekcją pożaru, system telefonii. Opisywany lokal wykorzystywany był do 2016 jako gabinet kosmetyczny, wraz z lokalem znajdującym się po sąsiedzku (Powstańców Śląskich 32C/2uż). Lokal znajduje się w budynku o pięciu kondygnacjach nadziemnych. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej w 2006 roku. Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal podłączony jest do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 18-04-2024 r. o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania lokalu wynosi 525 221,00 zł natomiast suma oszacowania udziału wynosi 262 610,50 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania udziału i wynosi 175 073,67 zł. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 26 261,05 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w dniu 04-04-2024 r. o godzinie 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-Licytacji:

udział 1/2 lokal użytkowy – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)