Powstańców Śląskich 32C/ 2 uż.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ
E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 254/23,
w dniu 10-04-2024 o godzinie 12:00 rozpocznie się
w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości:
1/2 udziału w nieruchomości położonej pod adresem:
45-087 Opole, ul. Powstańców Śląskich 32C/2uż , dla której Sąd Rejonowy w Opolu
Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
OP1O/00124817/0 będącej własnością w 1/2 dłużnika: Katarzyna Kielar.

Nieruchomość lokalowa niemieszkalna składa się z: recepcji, korytarza, łazienki, pomieszczenia socjalnego, magazynu, biura. Powierzchni użytkowa lokalu wynosi 61,13 m2. Wejście do lokalu znajduje się od strony południowej. Okna pomieszczeń znajdują się od strony północnej. Lokal znajduje się w Opolu przy ulicy Powstańców Śląskich 32C, w odległości około 800 metrów na południowy- zachód od rynku, na wyspie Pasiece. W sąsiedztwie przeważa zabudowa mieszkaniowa z usługami. W okolicy znajdują się również obiekty usługowe, handlowe, oświatowe, itp. Nieruchomość znajduje się na działce ewidencyjnej nr 17/3, stanowiącej parking dla użytkowników nieruchomości wspólnej. Wjazd na nieruchomość gruntową regulowany jest poprzez szlaban. Lokal znajduje się na parterze, wejście do lokalu wprost z poziomu podwórza, bez schodków. Ściany i podłogi w łazience pokryte są płytkami ceramicznymi. Ściany pozostałych pomieszczeń są malowane. Podłoga pomieszczeń wyłożona jest płytkami ceramicznymi. Lokal został zakupiony w roku 2008 w stanie deweloperskim. Urządzanie lokalu na salon kosmetyczny zostało zakończone w roku 2011. Od 2016 roku lokal nie jest użytkowany. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania – źródłem ciepła jest wspólna kotłownia gazowa. Lokal wyposażony jest w wentylację mechaniczną, klimatyzację obejmującą wszystkie pomieszczenia, nagłośnienie, system przeciw pożarowy, system antywłamaniowy z detekcją pożaru, system telefonii. Wyceniany lokal wykorzystywany był do 2016 jako gabinet kosmetyczny, wraz z lokalem znajdującym się po sąsiedzku (Powstańców Śląskich 32B/1uż). Lokal znajduje się w budynku o pięciu kondygnacjach nadziemnych. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej w 2006 roku. Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal podłączony jest do sieci
energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 17-04-2024 r. o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania lokalu wynosi 517 100,00 zł natomiast suma oszacowania udziału wynosi 258 550,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania udziału i wynosi 172 366,67 zł. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 25 855,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w dniu 04-04-2024 r. o godzinie 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-Licytacji:

udział 1/2 lokal użytkowy – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)