gru 18

Pierwsza licytacja nieruchomości-mieszkanie Opole ul. Chabrów 19/2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00061320/9
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 09-09-2014 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 49,22m², położony na I kondygnacji (parterze) budynku wielorodzinnego w Opolu przy ul. Chabrów 19.
Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c i przedpokoju. Mieszkanie w dobrym standardzie wykończenia, po remoncie w 2009 r.
Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o., teletechniczną.
Z lokalem związany jest udział w wysokości 545/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawowspółużytkowania wieczystegodziałki gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
należącej do dłużników: Katarzyna Dzikowska i Dawid Dzikowski
położonej: 45-221 Opole, Chabrów 19/2,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00061320/9
Suma oszacowania wynosi 202 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. 08.09.2014 r. z dopiskiem „wadium na licytację KM 141/14”
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 27.08.2014 r. o godz. 10.00 można oglądać nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul.  Ozimska  60 Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.