Opole, 1-go Maja

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Kmp 16/21,
w dniu 11-08-2023 o godzinie 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym
w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 19/6,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Księg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00075307/3, będącej własnością dłużnika: Mariusz Kuśmierski.

Nieruchomość lokalowa składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Powierzchni użytkowa lokalu wynosi 70,50 m2 . Lokal znajduje się w Opolu przy ulicy 1 Maja 19/6, w odległości około 200 metrów na północ od dworca kolejowego Opole Główne. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W okolicy znajdują się liczne obiekty usługowe, handlowe, oświatowe, itp. Lokal znajduje się na II piętrze budynku. Okna usytuowane są od strony północnej i południowej. Ściany pokoi pomalowane są farbą. Podłoga w pokojach wyłożona jest wykładziną dywanową. W kuchni, łazience oraz przedpokoju podłoga pokryta jest płytkami ceramicznymi. Ściany w łazience pokryte są płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna wykonana jest z PVC. Stolarka drzwiowa wewnętrzna nie jest zamontowana we wszystkich otworach. Drzwi wewnętrzne zamontowane są w łazience. Drzwi wejściowe do lokalu wymagają wymiany. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania. Lokal wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe. Stan techniczny lokalu należy przyjąć jako średni. Lokal wymaga poczynienia prac remontowych. W ostatnim czasie wyremontowana została cała łazienka oraz podłoga w przedpokoju oraz kuchni. Remontu wymaga kuchnia, podłoga oraz ściany w pokojach, ściany w przedpokoju. Ogólnie stopień zużycia lokalu można opisać jako średni. Lokal znajduje się w budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, wybudowany kilkadziesiąt lat temu. Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal podłączony jest do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 18-08-2023 o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 389 348,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 292 011,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 934,80 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Lokal można oglądać w dniu 07-08-2023 o godz. 11:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogę uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogę nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Link do e-licytacji:
Nieruchomość lokalowa. – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)