Łubniany

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 11-06-2021 r. o godz. 10:30
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę pod adresem ul. Ozimska 60 a, 45-368 OPOLE w sali nr 222, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Budynek użytkowo mieszkalny jest to obiekt wolnostojący, parterowy, z użytkowym poddaszem w części mieszkalnej. Część mieszkalna budynku wybudowana na fundamentach byłego budynku usługowego, a część użytkowa została dobudowana. Prace budowlane prowadzone były w latach 2015-2016. Obecnie budynek jest niezamieszkały i nieużytkowany. Wewnątrz na parterze budynku znajduje się hala produkcyjna, zaplecze socjalne, toalety, kotłownia, korytarz i przedsionek z klatką schodową prowadząca na poddasze do części mieszkalnej. Na poddaszu jest salon z aneksem kuchennym, łazienka, pomieszczenie gospodarcze – serwerownia i korytarz ze schodami zejściowymi na parter. Wysokość pomieszczeń na parterze wynosi około 3,10 m, na poddaszu wysokość jest zmienna i wynosi od około 1,40 m do około 2,60 m.

Budynek magazynowo – gospodarczy jest to obiekt wolnostojący, parterowy. Budynek wybudowany jako budynek gospodarczy chlewni w technologii tradycyjnej, na początku lat 50-tych XX wieku. Zaadaptowany w 2015 r. do obecnej funkcji i gruntownie wyremontowany. Do budynku przybudowano wiatę magazynową konstrukcji drewnianej obitą blachą. Wewnątrz budynku znajdują się: pomieszczenie byłej drukarni tkanin, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie socjalne i toalety. Wysokość pomieszczeń wynosi od około 2,43 m do około 3,06 m.

Nieruchomość od strony ul. Opolskiej i od strony północnej jest ogrodzona ogrodzeniem z paneli ogrodzeniowych i ramami metalowymi przymocowanych do cokołu i słupków, w ogrodzeniu jest metalowa brama wjazdowa i furtka.Łączna długość ogrodzenia wynosi około 57,50 mb. Średni stopień zużycia technicznego ogrodzenia oceniono na około 30 %. Przed budynkiem użytkowo mieszkalnym wykonany jest parking utwardzony grysem kamiennym, a od budynku użytkowo mieszkalnego do budynku magazynowo gospodarczego wykonane są betonowe chodniki. Szacunkowa powierzchnia parkingu, wynosi około 312,0 m2, a chodników około 22,0 m2

należącej do dłużnika: Elżbieta Lukas
położonej: 46-024 Łubniany, ul. Opolska 6b, Łubniany,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00014946/9]
Suma oszacowania wynosi 764 475,00zł Brutto
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 573 356,25zł BRUTTO
( 466 143,29 zł Netto + 107 212,96 zł podatek VAT)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 447,50zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 905/18”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 28-05-2021 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.