Zawada

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KWOP1O/00092438/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20-06-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 18,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa o pow. 1,6945 ha na działkach: nr 273/63, nr 356/54, nr 366/54, nr 497/54, nr 498/54, nr nr 500/54, nr 501/54, nr 502/54, nr 503/54 a.m. 9, obręb 0151 Zawada, o łącznej powierzchni 1,6945 ha
położona w południowo – wschodniej części miejscowości Zawada.

Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, w odległości około 250 m od drogi krajowej nr 45.

Działki niezabudowane:
dz. nr 273/63, id. 160913_5.0151.AR_9.273/63, użytek dr, pow. 0,0075ha,
dz. nr 356/54, id. 160913_5.0151.AR_9.356/94, użytek RV, pow. 0,3940ha,
dz. nr 366/54, id. 160913_5.0151.AR_9.366/54, użytek Ba, pow. 0,0048ha,
dz. nr 497/54, id. 160913_5.0151.AR_9.497/54, użytek Bi, pow. 0,0827ha,
dz. nr 498/54, id. 160913_5.0151.AR_9.498/54, użytek Bi, pow. 0,0728ha,
dz. nr 500/54, id. 160913_5.0151.AR_9.500/54, użytek Bi, pow. 0,8793ha,
dz. nr 501/54, id. 160913_5.0151.AR_9.501/54, użytek Bi, pow. 0,0842ha,
dz. nr 502/54, id. 160913_5.0151.AR_9.502/54, użytek Bi, pow. 0,0842ha,
dz. nr 503/54, id. 160913_5.0151.AR_9.503/54, użytek Bi, pow. 0,0850ha.

Działki zabudowane:
nr 366/54 – budynek stacji transformatorowej, pow. zab. 39 m2;
nr 497/54 – 2 budynki handlowo-usługowe, pow. zab. 10 m2i 751m2
nr 498/54 – 2 budynki handlowo-usługowe, pow. zab. 747 m2 i 11 m2;
nr 500/54 – 7 budynków handlowo-usługow., pow. zab. 97m2, 127m2, 51m2, 16m2, 15m2, 8m2, 282m2;
nr 501/54 – 2 budynki handlowo-usługowe, pow.zab.742 m2, 11 m2;
nr 503/54 – budynek handlowo-usługowy, pow. zab. 743 m2.

Łączna powierzchnia zabudowy budynków: 3650 m2, a powierzchnia użytkowa budynków: 3300,68 m2.
Granice nieruchomości wyznaczają drogi dojazdowe, rów melioracyjny oraz działka zabudowana zabudową usługowo magazynową. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się zabudowa usługowo magazynowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren o płaskiej konfiguracji posiadający dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, kanalizacyjnej deszczowej. Działki składające się na nieruchomość stanowią funkcjonalną całość, teren jest ogrodzony i zagospodarowany nasadzeniami w postaci drzew i krzewów. Parking utwardzony kostką brukową na powierzchni oko. 2  000 m2.
Działki zabudowane budynkami o funkcji handlowo – usługowo – magazynowej. Budynki zbudowane z technologii tradycyjnej, murowane, ok. 20 – letnie, wiek określony na podstawie danych zawartych w kartotece budynków. Budynek główny to hala znajdująca się na dz. nr 503/54 wraz z nawami bocznymi na działkach nr 497/54 i nr 498/54. Budynek ocieplony, z dachem krytym blachą, wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, c.o., monitoringową. Wykończenie zróżnicowane – na podłogach płytki ceramiczne, wylewka betonowa. Ściany gipsowo – kartonowe. Stolarka okienna plastikowa, drzwiowa typowa płycinowa, aluminiowa i plastikowa, brama wewnętrzna pomiędzy halami żaluzjowa plastikowa. Wewnątrz hal wydzielone pomieszczenia biurowe i sanitarne. Pomieszczenia budynków na działkach 497/54, 503/54 i 498/54 mogą funkcjonować jako 7 odrębnych części, o powierzchniach ok. 200 – 300 m2, posiadających odrębne podliczniki pozwalające na samodzielne rozliczanie energii elektrycznej. Zabudowania znajdujące się na działce nr 500/54 posiadają dwa odrębne podliczniki. Ogrzewanie pomieszczeń z pieca olejowego oraz nagrzewnicami gazowymi.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/138/2013 Rady Gminy Turawa z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Zawada działki nr 273/63, nr 356/54, nr 366/54, nr 497/54, nr 498/54, nr 500/54, nr 501/54, nr 502/54, nr 503/54 a.m. 9 znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem 2UP – teren zabudowy techniczno – produkcyjnej i teren zabudowy usługowej z urządzeniami budowlanymi i obiektami towarzyszącymi obręb 0151 Zawada dz. 248/2 a. m. 5 znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej B.

Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej w dziale I nie jest zgodne ze stanem w rejestrze ewidencji gruntów. Niezgodność dotyczy numeracji działek:
w księdze wieczystej wpisano działki – nr 273/63, nr 256/54, nr 357/54;
w RG – widnieją działki: nr 273/63, nr 356/54, nr 366/54, nr 497/54, nr 498/54, nr 500/54,
nr 501/54, nr 502/54, nr 503/54.

należącej do dłużnika: Andrzej Klepczyk
położonej: 46-022 Zawada, Wodociągowa 1A,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00092438/5]

Suma oszacowania wynosi 2.107.000,00 zł BRUTTO ( 1.713.008,13 zł Netto + 393.991,87 zł VAT ) , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.580.250,00 zł BRUTTO
( 1.284.756,10 zł netto + 295.493,90 zł Vat )

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 210.700,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 1428/16

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 14-06-2018 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.