Zawada, lokal, Turawska 9/2

OBWIESZCZENIE O E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 151/22,
w dniu 16-05-2024 o godzinie 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości
(lokalu niemieszkalnego) położonej pod adresem: 46-022 Zawada, ul. Turawska 9/2,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze OP1O/00144409/3,
będącej własnością dłużników: Romana Łacna, Bartosz Świtniewski, GK System Sp. z o.o.

Lokal składa się z: trzech pomieszczeń magazynowych, przedsionka, WC, oraz korytarza. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 237,69 m2. Lokal znajduje się w miejscowości Zawada przy ulicy Turawskiej 9. Jest to wschodnia część miejscowości. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki usługowe, handlowe, stadnina koni, korty tenisowe, pizzerie, stacja benzynowa. Lokal znajduje się na parterze budynku. Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny, jest budynkiem usługowym, wybudowanym w technologii tradycyjnej, dach płaski, kryty blachą. W 2020 roku w budynek przeprowadzono remont. Opisując lokal należy stwierdzić iż jest to lokal usługowy o funkcji magazynowej. W części pomieszczeń podłoga wyłożona jest płytkami PVC, w części płytkami ceramicznymi. Jedno pomieszczenie nie posiada ocieplonych ścian oraz dachu. Stolarka okienna wykonana z PVC. Stolarka drzwiowa wewnętrzna wykonana jest z drewna i PVC. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Lokal częściowo wyposażony jest w dmuchawy pełniące funkcję ogrzewania w okresie zimowym. Lokal wykorzystywany jest na cele usługowo-magazynowe od 2020 roku. Stopień zużycia technicznego lokalu można opisać jako średni.

Suma oszacowania brutto wynosi 412 542,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 309 406,50 zł.

Lokal można oglądać w dniu 09-05-2024 r. o godzinie 11:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 41 254,20 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 23-05-2024 o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-licytacji:

lokal użytkowy – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)