Zawada k. Opola

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1O/00011961/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 03-10-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 15,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej 1/2 prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno gospodarczym z garażem, budynkiem gospodarczym i stodołą, obejmującej działkę nr 301/74 z km. 2 o powierzchni 0,1040 ha, prawo własności niezabudowanych działek gruntu nr 302/74 o powierzchni 1,0600 ha i nr 597/77 z km. 2 o powierzchni 1,2904 ha przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania wsi Zawada pod zabudowę mieszkaniową, prawo własności niezabudowanych działek gruntu nr 568/75 o powierzchni 0,0002 ha i nr 118/18 o powierzchni 0,2640 ha przeznaczonych pod drogi i planowaną budowę obwodnicy drogowej oraz prawo własności dwóch działek gruntów rolnych nr 119/19 o powierzchni 0,7050 ha i nr 113/66 o powierzchni 0,1503 ha stanowiących łąki klasy IV i V oraz rolę klasy V, położonych w Zawadzie przy ul. Luboszyckiej 20, w gminie Turawa i w Lędzinach gm. Chrząstowice oraz 1/2 prawa własności działki gruntu nr 108/42 z km. 6 o powierzchni 1,4015 ha stanowiącej łąki klasy V o powierzchni 1,3635 ha i drogę o powierzchni 0,0380 ha, położonej we wsi Lędziny.

należącej do dłużnika: Krystian Halupczok
położonej: 46-053 Chrząstowice, Lędziny,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00011961/9]

Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 303.397,50zł, zaś cena wywołania udziału jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 202.265,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30.339,75zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu porzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium KMP 3/16”

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Licytowana nieruchomość podlega przepisom ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 27-09-2018 r.o godz. 14:00.

Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, w sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.