Wspólna

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI
położonej OPOLE ul. WSPÓLNA 3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 13-05-2022r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,
odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w Opolu przy ulicy Wspólnej 3. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny aktywności gospodarczej, w tym tereny strefy ekonomicznej. Nieruchomość składa się z dwóch działek: 15/1, 15/2. Działka nr 15/1 ma kształt prostokąta i zabudowana jest budynkiem transformatora. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 15/1 ma powierzchnię wynoszącą 0,0031 ha. Znajdujący się na działce budynek transformatora, według ewidencji gruntów i budynków ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 13 metrów kwadratowych. Działka nr 15/2 ma kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego. Działka ta zabudowana jest budynkami o charakterze: biurowym, usługowym, produkcyjnym, składowym. Teren działki jest utwardzony kilkudziesięcioletnią nawierzchnią asfaltową oraz kostką betonową. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 15/2 ma powierzchnię wynoszącą 0,7141 ha. Na terenie nieruchomości prowadzone jest przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem dziczyzny. Największy budynek znajdujący się na działce nr 15/2 został wybudowany w 1978 roku. Jest to budynek parterowy niepodpiwniczony o funkcji produkcyjnej z pomieszczeniami magazynowymi oraz częścią socjalno-biurową. Budynek znajduje się w południowej części działki nr 15/2. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej, posadowiony na żelbetowych fundamentach. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i bloczków betonowych. W części budynku konstrukcja szkieletowa na słupach i podciągach. Stropodach płaski. Budynek podłączony jest do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej. Według ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy tego kompleksu wynosi 1804 m2 . Część socjalno-biurowa została ostatnio wyremontowana. Składa się pomieszczeń biurowych, korytarza, WC, części socjalnej, stołówki. W pomieszczeniach biurowych wymieniono podłogi, wymieniono okna, odnowiono ściany oraz zamontowano ogrzewanie gazowe. Część socjalno-biurowa wyposażona jest również w instalację elektryczną, wod-kan. Część produkcyjną można podzielić na część obecnie użytkowaną i cześć nieużytkowaną. Część użytkowana – stolarka otworowa drewniana oraz stalowa. Ściany częściowo pokryte płytkami ceramicznymi. W części tej znajdują się pomieszczenia takie jak: socjalne, szatnie, chłodnie, hala rozbioru, pomieszczenie skórowania, sala skupu, pomieszczenie na odpady. Część obecnie nieużytkowana posiada ściany murowane, wiązary stalowe, stropodachu z płytami panwiowymi na dachu. Posadzki z płytek, stolarka drzwiowa drewniana i stalowa. Okna drewniane zespolone w ramach stalowych. Ściany częściowo wyłożone płytkami ceramicznymi, w części tynki cementowo-wapienne. W nieużytkowanej części znajdują się pomieszczenia socjalne i magazynowe. Budynek w nieużytkowanej części jest w złym stanie technicznym i wymaga remontu. Kolejnym budynkiem jest obiekt biurowo-usługowy, wybudowany w latach 1978-1980, o powierzchni zabudowy wynoszącej 201 m2 . Budynek wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, o dachu jednospadowym płaskim. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i bloczków betonowych. Ławy fundamentowe żelbetonowe. Stropodach płaski z pokryciem z papy. Okna drewniane, drzwi zewnętrzne metalowe. Budynek podłączony jest do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Na działce nr 15/2 znajduje się również budynek warsztatowo-usługowy, wybudowany w 1978 roku, o powierzchni zabudowy wynoszącej 363 m2 . Jest to obiekt wolnostojący, wybudowany w technologii tradycyjnej, o dachu jednospadowym płaskim. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i bloczków betonowych. Stropodach płaski, okna drewniane, drzwi zewnętrzne metalowe. Budynek podłączony jest do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej. Budynek znajduje się w średnim stanie technicznym. Na działce nr 15/2 znajduje się jeszcze budynek gospodarczy, wybudowany w 1978 roku, o powierzchni zabudowy wynoszącej 44 m2 . Posadowiony na żelbetowych fundamentach. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej i bloczków betonowych. Stropodach płaski, stan techniczny średni. Na działce nr 15/2 znajduje się dodatkowo budynek gospodarczo-magazynowy, wybudowany w 1978 roku, o powierzchni zabudowy wynoszącej 71 m2 . Ściany z płyt azbestowo-cementowych. Stropodach płaski, stan techniczny średni. W sumie powierzchnia zabudowy budynków znajdujących się na działce nr 15/2 wynosi 2483 m2 .

Suma oszacowania wynosi 3 100 831,00zł, BRUTTO zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 325 623,25zł. BRUTTO

Komornik w oparciu o przepis art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 310 083,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030 z dopiskiem wadium do sprawy GKM 198/21

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 05-05-2022 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.