Wójtowa Wieś

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KWOP1O/00091861/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20-12-2019r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Działka nr 9/1 ma kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Jej granice wyznaczają od północy skarpa rowu melioracyjnego i droga gruntowa dojazdowa do okolicznych gruntów rolnych, od zachodu podobnego typu nieruchomość zabudowana budynkiem byłego kurnika, od południa opisana wyżej ul. Łączna o nawierzchni gruntowej, z której jest wjazd na teren nieruchomości, od wschodu niezabudowana działka gruntu rolnego. Na części powierzchni działki wzniesiony jest parterowy budynek magazynowy byłego kurnika z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Pozostała niezabudowana cześć działki ma nawierzchnię gruntową. Działka znajduje się w terenie uzbrojonym w sieć elektryczną. Obszar całej nieruchomości to: 0,1614 ha.
Budynek magazynowy jest to obiekt parterowy niepodpiwniczony. Do ściany zachodniej przybudowano budynek kotłowni. Według zapisów w wypisie z kartoteki budynków, budynek wybudowany został około 1980r. Budynek od dłuższego czasu jest nieużytkowany i nieogrzewany w okresie zimowym co powoduje jego przyśpieszone zużycie techniczne. Wewnątrz znajduje się hala magazynowa, pomieszczenia gospodarcze z rozdzielnią elektryczną, pomieszczenia socjalne i węzeł sanitarny z pompą i hydroforem oraz zamontowanym kompaktem wc i umywalką. Przybudowana kotłownia jest zdewastowana z uszkodzonymi drzwiami i oknami oraz zdemontowanym wyposażeniem – brak kotła i urządzeń. Wysokość pomieszczeń wynosi od około 2,50 m do około 3,20 m. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej. Ściany wymurowane są z bloczków i cegły ceramicznej zostały ocieplone od wewnątrz styropianem. Stropodach żelbetowy, oparty na podciągach metalowych i słupach wymurowanych z cegły ceramicznej, pokryty jest papą. Odwodnienie połaci dachu rynnami i rurami spustowymi. Okna są zespolone z tworzyw sztucznych, okratowane od zewnątrz kratami metalowymi i drewniane. Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, wrota wjazdowe do hali magazynowej metalowe podnoszone. Pomieszczenia w budynku otynkowane są tynkiem wapienno – cementowym i pomalowane farbami wodnymi. Część powierzchni ścian w zapleczu sanitarnym wyłożono płytkami ceramicznymi. Podłogi i posadzki w zależności od przeznaczenia pomieszczeń są: betonowe, wyłożone wykładzinami dywanowymi i płytkami ceramicznymi. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną oraz nieczynne bądź zdemontowane instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Powierzchnia użytkowa: 579,94 m2; Powierzchnia zabudowy: 630,35 m2; Kubatura budynku: 2.083,00 m3.
należącej do dłużnika: Joachim i Maria Bartusz
położonej: 45-771 Opole, Opole, Wójtowa Wieś,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00091861/2]

Suma oszacowania wynosi 155 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 730,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 564,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 1667/17″.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 11-12-2019 r. o godz. 11.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.