Wiejska, budynki

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie przepisu art. 9864 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że dnia 26-07-2023 r. o godz. 12:00
na portalu https://e-licytacje.komornik.pl
odbędzie się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej
następujących nieruchomości: nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem:
Opole, Wiejska 3A,3B dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Księg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00155156/4 będącej własnością dłużnika: Krzysztof Pogorzelski.

Wyceniana nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miejscowości Opole, przy ulicy Wiejskiej 3A, 3B. Nieruchomość obejmuje działki ewidencyjne nr: 495/19, 495/20. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw polowych. Na obszarze nieruchomości wybudowane zostały dwa budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, na podstawie decyzji – pozwolenia budowlanego nr 186/19 z dnia 05.03.2019 r. (UAB.6740.40.2019.MF). W ramach prac budowlanych wybudowano budynki do stanu deweloperskiego.
Działka nr 495/19 ma kształt prostokąta. Szerokość działki nr 495/19 wynosi około 15,8 metra, długość działki wynosi około 23 metry. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 495/19 ma powierzchnię wynoszącą 0,0359 ha. Działka jest częściowo ogrodzona. Powierzchnia działki nr 495/19 jest częściowo utwardzona. Na działce nr 495/19 znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych z wbudowanym garażem. Konstrukcja dachu drewniana, kryta dachówką. Budynek znajdujący się na działce nr 495/19 podłączony jest do sieci: wodociągowej, energetycznej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej. Według uzyskanych informacji, powierzchniaużytkowa budynku wynosi około 138,77 m2.
Działka nr 495/20 ma nieregularny kształt. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 495/20 ma powierzchnię wynoszącą 0,0398 ha. Działka jest częściowo ogrodzona. Powierzchnia działki nr 495/20 jest częściowo utwardzona. Na działce nr 495/20 znajduje się budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej w stanie deweloperskim. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych z wbudowanym garażem. Konstrukcja dachu drewniana, kryta dachówką. Budynek znajdujący się na działce nr 495/20 podłączony jest do sieci: wodociągowej, energetycznej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej. Według uzyskanych informacji, powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 138,77 m2.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 02-08-2023 o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 1 197 638,00 zł brutto w tym podatek VAT, zaś cena wywołania stanowi
trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 898 228,50 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 119 763,80 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpoźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Lokal można oglądać w dniu 13-07-2023 o godz. 11:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogę uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogę nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Link do e-licytacji:
Nieruchomość gruntowa – szeregówka – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)