TOYOTA AVENSIS

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI DRUGIEJ RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
19-11-2020r. o godz. 11:00, 58-420 Lubawka, Miszkowice 15
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp. 1
Nazwa ruchomości: TOYOTA AVENSIS Kombi
nr rej. DL69195, VIN SB1EB76L40E025145, pojemność 2231,
moc 130 rok prod. 2010
Ilość: 1/2 udziału
Wartość szacunkowa: 35 000,00 **)
Cena wywołania: 8 750,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

licytacja dotyczy udziału wynoszącego 1/2 części

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.