Tęczowa

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1O/00145417/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 26-10-2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50,11 m2 składający się z:
salonu z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przedpokoju, wraz z przynależnym udziałem 58/10000 cz.
we współwłasności wspólnych budynku i gruntu.

należącej do dłużnika: Jerzy Dudziński

położonej: 45-759 Opole, ul. Tęczowa 21/18,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00145417/9]

Suma oszacowania wynosi 272.950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204.712,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27.295,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KMP 9/18”

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 17-10-2018 r. o godz. 14.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.