Tatrzańska

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00131917/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 24-01-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 214,
odbędzie się druga licytacja 1/2 części nieruchomości.

Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze i składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z pismem OSM „Przyszłość” w Opolu, wynosi: 36,21 m2. Do lokalu przynależna jest piwnica, o powierzchni: 5,99 m2. Wyposażony jest w instalację energii elektrycznej, wodociągową, gazową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej. W łazience zamontowana jest wanna, umywalka, muszla ustępowa z dolnopłukiem, a w kuchni kuchenka gazowa czteropalnikowa i zlewozmywak. Pomieszczenia są otynkowane tynkiem wapienno cementowym i pomalowane farbami wodnymi. Część powierzchni ścian w łazience i w kuchni obłożono płytkami ceramicznymi. Posadzki wyłożone są wykładzinami zmywalnymi z tworzyw sztucznych i płytkami ceramicznymi w łazience. Okna i drzwi wyjściowe na loggie są zespolone z tworzyw sztucznych. Drzwi wejściowe i drzwi do pokoju są drewniane pełne. Drzwi do pozostałych pomieszczeń są drewniane częściowo przeszklone. Lokal mieszkalny, podobnie jak budynek ma 56 lat i wymaga remontu w zakresie: wymiany zużytych uszkodzonych i popękanych płytek ceramicznych, wymiany drzwi które są spaczone nie przylegają pełnym obwodem do ościeżnic i mają uszkodzone okucia i zamki, naprawy popękanych i uszkodzonych tynków, wymiany zużytych urządzeń w łazience i kuchni: wanny, umywalki, zlewozmywaka. Warunki użytkowania i utrzymania budynku, w którym znajduje się przedmiotowy lokal są zadowalające. W budynku przeprowadzono remont pokrycia dachu z wymianą rynien i rur spustowych oraz ociepleniem stropodachu wełną mineralną, wykonano ocieplenie elewacji styropianem, wyremontowano loggie z wymianą balustrad i ułożeniem płytek ceramicznych, dokonano wymiany części stolarki okiennej i drzwiowej. Budynek wybudowany został około 1963 r., zgodnie z normami i przepisami budowlanymi, obowiązującymi w tamtym okresie czasu. Zamontowana w budynku stolarka, która nie została jeszcze wymieniona, jest wypaczona, nieszczelna i nie spełnia wymagań obecnych norm w zakresie ochrony cieplnej budynków. Budynek wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, odgromową, telefoniczną, telewizyjną, domofonową, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej.należącego do dłużnika: Maria Pietrasz.
położonego: 45-217 Opole, ul. Tatrzańska 40/5,
dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00131917/3]

Suma oszacowania 1/2 części udziału wynosi 78 397,50 zł, zaś cena wywołania udziału jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 265,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 839,75 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację GKM 131/19”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 16-01-2020 r. o godz. 09.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział IX Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.