Suzuki Swift

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 04-04-2024r. o godz. 11:00
w lokalu: 46-023 Osowiec, Ul. Lipowa 22
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc
pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.: 1
Nazwa ruchomości: SUZUKI SWIFT
nr rej. OPO52015, VIN TSMMZA01S00723655, rok produkcji 2009, data nast. bad. 18.04.2024 00:00:00
Ilość: 1 [szt.]
Wartość szacunkowa: 12 000,00 zł
Cena wywołania: 9 000,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.
Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.