Sławice

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00037881/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 10-04-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 214,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowane działki gruntów rolnych znajdują się w obrębie miasta Opola dzielnicy
Sławice w otoczeniu gruntów rolnych nieopodal terenów leśnych i potoku Prószkówka.

Działki gruntu nr: 53/7 i 54/6 położone są obok siebie po przeciwległych stronach drogi gruntowej dojazdowej do okolicznych pól i mają kształt zbliżony do trapezu. Działka 69/11 znajduje się w odległości około 250 m od działek 53/7 i 54/6 i ma kształt wydłużonego trapezu. Działki położone na skraju Sławic wykorzystywane są rolniczo, stanowią grunty orne średnich klas bonitacyjnych IVa, IVb i klasy V. Łączna powierzchnia: 1,1415 ha.
należącej do dłużnika: Joachim Ledwig
położonej: Opole,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00037881/2]
Suma oszacowania wynosi 112 420,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 315,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 242,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu porzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium GKM 228/19”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 01-04-2020 r. o godz.11:00.
Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, w sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytowana nieruchomość podlega przepisom ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.