Przylesie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00138684/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 04-08-2017r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 40,54 m2,
składający się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki i przedpokoju z przynależnym udziałem 50/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal położony jest na II piętrze w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, czterokondygnacyjnym, wzniesionym w 2009r., w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku dobry. Lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych w zakresie naprawy tynków i likwidacji zawilgoceń i zagrzybień w narożu pokoju, na styku ściany osłonowej balkonowej ze ścianą nośną oraz naprawy spękanych i odpadających posadzek ceramicznych na balkonie. Lokal mieszkalny wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, telefoniczną, telewizyjną, domofonową, wodociągową, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej z automatycznym systemem oddymiania.

należącej do dłużnika:Ewelina i Rafał Kopeć
położonej: 45-068 Opole, Przylesie 1/10, Opole,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00138684/9]

Suma oszacowania wynosi 224.850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168.637,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.485,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu porzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 27-07-2017 r.od godz.11:00 do godz.11:30. Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, w sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.