Prószkowska, Opole

OBWIESZCZENIE O E-LICYTACJI
ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 270/23,
w dniu 07-02-2024 o godzinie 12:00 rozpocznie się
w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej
następujących nieruchomości: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 45-758 Opole, ul. Prószkowska 29/6
stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej: Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu (adres spółdzielni: 45-061 Opole, ul. Katowicka 23 )
przysługującego dłużnikowi: Magdalena Adamiec.

Opisywany lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju. Lokal wyposażony jest w balkon znajdujący się od strony południowej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56,90 m2. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal znajduje się w Opolu przy ulicy Prószkowskiej 29/6. Jest to dzielnica miasta Opole o nazwie Zaodrze. W sąsiedztwie przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W sąsiedztwie znajduje się wiele obiektów handlowych, usługowych, itp. Lokal znajduje się na I piętrze. Okna dwóch pokoi zlokalizowane są od strony południowej. Okna trzeciego pokoju oraz kuchni zlokalizowane są od strony północnej. Łazienka wyposażona jest w wannę oraz umywalkę. WC wyposażone jest w toaletę oraz umywalkę. Lokal przeszedł generalny remont w 2010 roku. Wymieniane została stolarka okienna i drzwiowa. Wymienione zostały kaloryfery, przeprowadzono generalny remont kuchni, łazienki, pokoi i przedpokoju. W kuchni, przedpokoju i pokojach podłoga wyłożona jest deskami. W łazience i WC podłogi oraz ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi. Ściany pokoi oraz kuchni pokryte są gładzią oraz farbą. Stolarka okienna wykonana jest z tworzywa sztucznego. Stolarka drzwiowa wewnętrzna wykonana jest z drewna. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową. Lokal wyposażony jest w sieć centralnego ogrzewania zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej. Lokal wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe. Stopień zużycia technicznego lokalu można opisać jako niski, ponieważ nie wymaga on prac remontowych.
Lokal znajduje się w budynku wykonanym w technologii wielkiej płyty o jedenastu kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal podłączony jest do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej, sieci ciepłownicze

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14-02-2024 r. o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania wynosi 453 133 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 339 849,75 zł. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 313,30 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w dniu 01-02-2024 r. o godzinie 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-Licytacji:
lokal mieszkalny – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)