Ozimek

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00079587/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 09-05-2018r. o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 117,
odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużnika 8032/10000 w prawie własności nieruchomości na którą składa się:

Budynek użytkowo-mieszkalny: jest obiektem wolnostojącym, piętrowym, niepodpiwniczonym, z częściowo użytkowym poddaszem, wybudowany w 1990r. w technologii tradycyjnej, uprzemysłowionej. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej, uprzemysłowionej. Ściany wymurowane z cegły ceramicznej i bloczków, strop nad parterem żelbetowy oparty na słupach i podciągach żelbetowych. Dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Odwodnienie połaci dachu rynnami i rurami spustowymi. Okna i drzwi są tworzyw sztucznych i drewniane. Część okien okratowana kratami metalowymi. Tynk elewacji cementowo-wapienny. Pomieszczenia użytkowe na parterze i piętrze otynkowane tynkiem wapienno cementowym i pomalowane farbami wodnymi. Część powierzchni ścian i sufitów obłożono płytami gipsowymi, elementami ozdobnymi imitującymi kamień, płytami ceramicznymi i boazerią drewnianą. Podłogi i posadzki w zależności od przeznaczenia pomieszczeń są betonowe, wyłożone płytkami ceramicznymi. Ogólny stan budynku z uznany za średni uwzględniając jego budowę 1990r. oraz nie zakończone roboty budowlane i instalacyjne. Pow. szacunkowa całego budnynku: 630 m2.

Działka: ma kształt wydłużonego wielokąta. Jej granice wyznaczają: od zachodu nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym, od wschodu droga dojazdowa o nawierzchni kostki betonowej, którą dojeżdża się do sąsiedniego budynku usługowo handlowego w zabudowie szeregowej i do ogrodów działkowych, od północy ul. Wyzwolenia o nawierzchni bitumicznej z której jest wjazd na teren nieruchomości, od południa zaś tereny ogrodów działkowych. W północnej części działki, obok ul. Wyzwolenia wzniesiony jest piętrowy z częściowo użytkowym poddaszem budynek użytkowo-mieszkalny i garaż. Od ulicy Wyzwolenia do wejścia do budynku i wjazdu do garażu wykonanny jest betonowy chodnik i podjazd. Pozostała niezabudowana część działki ma nawierzchnię gruntową, trawiastą, porośniętą krzewami i drzewami. Działka znajduje się w terenie uzbrojonym w sieci: elektryczną, wodociągową, gazową oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Pow. działki to: 0,1620 ha.

należącej do dłużnika: Paweł Piechowicz
położonej: 46-040 Ozimek, Wyzwolenia 22,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00079587/7]
Suma oszacowania udziału wynosi 717.280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 537.960,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 71.728,00 zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KMP 29/16”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 27-04-2018 r. o godz. 09.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.