Ośrodek wypoczynkowy PETERS

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „PETERS” w TURAWIE.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 03-09-2020 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 17,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

Na działce 1/237 o powierzchni 1,6122 ha znajdują się następujące części składowe:

Budynek ośrodka wypoczynkowego, wolnostojący, III kondygnacyjny, podpiwniczony w całości. Budynek wzniesiony w konstrukcji szkieletowej żelbetowej. Dach płaski żelbetowy kryty papą. Powierzchnia użytkowa budynku: 1 902,62m². Budynek w dobrym stanie technicznym i średnim standardzie wykończenia i wyposażenia.
Dwa budynki hotelowe, wolnostojące, dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone, zbudowane w technologii murowanej z cegły ceramicznej, z płaskim dachem krytym papą, stropami żelbetowymi.
Instalacje wewnętrzne: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, c.o. z własnej kotłowni, klimatyzacja w sali restauracyjnej. Powierzchnia użytkowa budynków: 82,85m2 i 89,25m2.
Stan techniczny budynków: dobry, standard wykończenia i wyposażenia: średni.
Inne obiekty niezwiązane trwale z gruntem: wiata okrągła biesiadna ze stołem, wiata taneczna, trzy wiaty magazynowe, ogródek piwny z bufetem, mini ptasie zoo.
Działka nr 1/236 o powierzchni 0,0084 ha zbudowana budynkiem stacji transformatorowej. Budynek jest własnością przedsiębiorstwa przesyłowego.
należącej do dłużnika: Leszek Witold Gałczyński
położonej: 46-045 Turawa, Spacerowa,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00076554/6]
Suma oszacowania wynosi 1 686 000,00 zł BRUTTO zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 264 500,00 zł. BRUTTO
(1 028 048,78 zł netto+ 236 451,22 zł podatek Vat)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 168 600,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 390/15”.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 27-08-2020 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.