Nysy Łużyckiej

OBWIESZCZENIE O E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,

podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 120/22,
w dniu 29-02-2024 o godzinie 12:00

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości:
lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 45-034 Opole, ul. Nysy Łużyckiej 15/15 dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00075048/9 będącej własnością dłużnika: Lidia Markiewicz.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Powierzchni użytkowa lokalu wynosi 41,97 m2. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal mieszkalny wyposażony jest w balkon. Okna pomieszczeń znajdują się od strony północnej i południowej. Lokal znajduje się w Opolu przy ulicy Nysy Łużyckiej 15/15. W sąsiedztwie przeważa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W okolicy znajdują się również obiekty usługowe, handlowe, oświatowe, itp. Lokal znajduje się na IV piętrze budynku (ostatnia kondygnacja budynku). Ściany pokoi pokryte są tapetą. Podłoga w pokojach i przedpokoju wyłożona jest mozaiką parkietową. W łazience podłoga pokryta jest płytkami ceramicznymi. W kuchni podłoga wyłożona jest wykładziną (linoleum). Ściany w łazience pokryte są płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna wykonana jest z PVC, zamontowana w latach 90. Stolarka drzwiowa wykonana jest z drewna. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania – źródłem ciepła jest miejska sieć ciepłownicza. Woda bieżąca ogrzewana jest z pieca gazowego. Kuchenka w kuchni zasilana jest gazem.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 07-03-2024 r. o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania wynosi 265 219,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 198 914,25 zł. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 521,90 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w dniu 22-02-2024 r. o godzinie 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-licytacji:

Lokal mieszkalny – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)