nieruchomość – opole ul Przyjaźni

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00134337/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 06-03-2017r. o godz. 13:10, w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a, w sali nr 117,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 69,55 m2,

składający się z trzech pokoi, aneksu kuchennego, łazienki i przedpokoju z przynależną piwnicą nr 1 o powierzchni 9,75 m2 i udziałem 202/10000 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Lokal położony jest na parterze w budynku mieszkalno użytkowym, wielolokalowym, trzykondygnacyjnym, wzniesionym w 2009 r., w technologii tradycyjnej. Stan techniczny budynku dobry. Lokal wymaga przeprowadzenia prac remontowych związanych z montażem nowych urządzeń, montażem nowych skrzydeł drzwiowych i wykonanieniem nowych okładzin posadzek i ścian.
Wyposażenie lokalu w instalację elektryczną, odgromową, telefoniczną, domofonową, wodociągową, ciepłej wody użytkowej, kanalizację, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej,
należącej do dłużników: Krzysztof Ukarma- Huterski i Dagmara Ukarma
położonej: 45-572 Opole, Przyjaźni 59 I/1, Opole,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00134337/4]

Suma oszacowania wynosi 272 655,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 204 491,25zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 265,50zł. Rękojmię należy uiścic na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 22-02-2017 r.od godz.10:00 do godz.11:00. Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, w sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

DSC_6814

DSC_6812

DSC_6799

DSC_6802

 

 

 

 

 

 

DSC_6791DSC_6772DSC_6757DSC_6753

 

 

 

 

DSC_6778DSC_6781

DSC_6775DSC_6773