Nieruchomość – ul. Wspólna, Opole

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKA – OPOLE ul. WSPÓLNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 09-03-2018r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,
odbędzie się pierwsza licytacja wieczystego użytkowania działki gruntu położonej Opole, przy ul. Wspólnej, działka nr 1/18 z m.km. 30,
o obszarze 0,2455 ha.

Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej części Opola, przy ul. Wspólnej na którą wjeżdża się z ul. Wrocławskiej, stanowiącą odcinek drogi krajowej Nr 94 Opole – Wrocław. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się nieruchomości zabudowane budynkami magazynowo składowymi i usługowymi oraz niezabudowane działki gruntu. Działka ma kształt prostokąta. Jej granice wyznaczają od północy i południa podobnego typu działki gruntu i nieruchomości zabudowane budynkami usługowymi, od zachodu równoległa do ul Wspólnej droga dojazdowa do pobliskich nieruchomości o nawierzchni utwardzonej kostką kamienną z której jest wjazd na teren nieruchomości, od wschodu tereny komunikacyjne i ul. Zbożowa. Teren działki ma nawierzchnie gruntową porośniętą trawą i chwastami, z resztkami gruzu po robotach rozbiórkowych. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej, przymocowanej do słupków stalowych i żelbetowych. Działka znajduje się w terenie wyposażonym w sieci: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną,

należącego do dłużnika: JTB Global Technology Sp. z o.o.
położonej: 45-837 Opole, Wspólna ,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00138807/8]

Suma oszacowania wynosi 246.685,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185.013,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24.668,50 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 1229/17 „.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 28-02-2018 r. o godz. 09.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.