Montażownica i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-02-2019r. o godz. 09:00 w lokalu: 47-100 Kadłub, ul. Krótka 7
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

1. tester diagnostyczny Mega Macs 42 nr id 2925
ilość: 1 [szt.]
wartość szacunkowa: 11 070,00 **)
cena wywołania: 8 302,50

2. stacja klimatyzacji Husky 150 nr id 3787K0463, rok prod 2014
ilość: 1 [szt.]
wartość szacunkowa: 13 530,00 **)
cena wywołania: 10 147,50

3. podnośnik nożycowy Consul H170 nr id 186419, rok prod 1994
ilość: 1 [szt.]
wartość szacunkowa: 20 000,00 **)
cena wywołania: 15 000,00

4. kompresor sprężarki tłokowej B 7000/500 FT 7.5 HK 1000/500, r. pr 20015
ilość: 1 [szt.]
wartość szacunkowa: 7 380,00 **)
cena wywołania: 5 535,00

5. urządzenie do geometrii kół Beissbarth ML 4600 CD rok prod 2002 . id CB 4611878
ilość: 1 [szt.]
wartość szacunkowa:13 500,00 **)
cena wywołania: 10 125,00

6 montażownica ciężarowa Corchi HD 1200 nr id 010310040
ilość: 1 [szt.]
wartość szacunkowa:20 000,00 **)
cena wywołania: 15 000,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.