Luboszycka

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00143488/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 11-01-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 129,
odbędzie się pierwsza licytacja udzialu 1110/10000 cz. stanowiącej lokal mieszkalny położony na poddaszu,
składajacy się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, dwóch pokoi, łazienki i przedpokoju o powierzchni 81,22 m2, wraz z dwoma piwnicami o łącznej powierzchni 17,48 m2

należącej do dłużnika: Sławomir Majersfeld
położonej: 45-215 Opole, ul. Luboszycka 32 A,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00143488/3]

Suma oszacowania udziału wynosi 151 710,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 782,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 171,00zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 z dopiskiem wadium KM 1895/17

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 7-01-2019r. o godz.11:00 będzie można oglądać nieruchomość w obecności komornika natomiast od 7-01-2019 r. przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział I Cywilny przy ul. Ozimska 60 a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.