Łubniany, działki

OBWIESZCZENIE O ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 143/21,
w dniu 30-11-2023 o godzinie 12:00
rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości położonej pod adresem:
46-024 Łubniany ,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00139571/1 będącej własnością dłużnika: Krystyna Rossa.

Opisywana nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości Łubniany. Nieruchomość obejmuje działki ewidencyjne nr: 1093, 1170/17. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny upraw polowych oraz kompleks leśny. Działka nr 1093 ma nieregularny kształt. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 1093 ma powierzchnię wynoszącą 0,0670 ha. Powierzchnia ta ujęta jest w ewidencji jako grunt orny klasy V. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Droga znajduje się w odległości ok. 80 metrów od działki. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Działka nr 1093 porośnięta jest roślinnością trawiastą. Działka nr 1170/17 ma nieregularny kształt, zbliżony do litery „L”. Działka ta znajduje się w Łubnianach, nieopodal ulicy Malinowej. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 1170/17 ma powierzchnię wynoszącą 0,6915 ha. Powierzchnia ta ujęta jest w ewidencji jako: grunt orny klasy IVb (0,0627 ha), grunt orny klasy V (0,4782 ha), grunt orny klasy VI (0,1506 ha). Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Droga znajduje się w odległości ok. 30 metrów od działki. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Działka nr 1170/17 porośnięta jest roślinnością trawiastą.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 07-12-2023 r. o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania wynosi 40 047,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 30 035,25 zł. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 004,70 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23-11-2023 r. o godzinie 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-licytacji: Grunty orne – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)