Łubniany, działki

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 45/24,
w dniu 07-08-2024 o godzinie 12:00
rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej (Sygn. akt: I Co 435/24) nieruchomości położonej pod adresem:
46-024 Łubniany,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze OP1O/00131017/4,
będącej własnością dłużnika: Tomasz Grzeszczuk.

Nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości Jełowa. Nieruchomość obejmuje działki ewidencyjne nr: 25, 30, 92/26, 118/27. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zielone, tereny rolnicze oraz kompleks leśny. Podczas oględzin w dniu 22.04.2024 r. widoczny był wysoki poziom wód gruntowych.
Działka nr 25 ma nieregularny kształt. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 25 ma powierzchnię wynoszącą 1,4530 ha. Powierzchnia ta ujęta jest w ewidencji jako łąki klasy IV i V oraz rów. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 25 nie jest ogrodzona, porośnięta jest roślinnością trawiastą. Poprzez środek działki nr 25 przebiega rów melioracyjny.
Działka nr 30 ma nieregularny kształt. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 30 ma powierzchnię wynoszącą 3,0200 ha. Powierzchnia ta ujęta jest w ewidencji jako łąki klasy IV i V oraz rów. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 30 nie jest ogrodzona, porośnięta jest roślinnością trawiastą. Poprzez środek działki nr 30 przebiega rów melioracyjny.
Działka nr 92/26 ma kształt zbliżony do trapezu. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 92/26 ma powierzchnię wynoszącą 0,3718 ha. Powierzchnia ta ujęta jest w ewidencji jako łąka klasy V. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 92/26 nie jest ogrodzona, porośnięta jest roślinnością trawiastą.
Działka nr 118/27 ma nieregularny kształt. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 118/27 ma powierzchnię wynoszącą 2,8022 ha. Powierzchnia ta ujęta jest w ewidencji jako łąka klasy V oraz rów. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 118/27 nie jest ogrodzona, porośnięta jest roślinnością trawiastą. Poprzez środek działki nr 118/27 przebiega rów melioracyjny.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 14-08-2024 r. o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania wynosi 482 346,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 361 759,50 zł. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 48 234,60 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w dniu 01-08-2024 r. o godzinie 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Linek do e-licytacji nieruchomości:

grunty – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)