lut 11

Licytacja ruchomości – Samochód ciężarowy Mercedes 308D

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 20-02-2014r. o godz. 10:00 w Opolu, przy ul. Kępskiej 7
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i
składających się z:

Nazwa ruchomości: Samochód ciężarowy Mercedes 308D OPO 70H2 rok prod. 1998 2.3 D.VIN WDB9033131P832157
Wartość szacunkowa: 10 000,00 **)
Cena wywołania: 5 000,00
*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania
wynosi 50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od
towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik w
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy
oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym
licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji
co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty
egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli
egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie
mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na
licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo
poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Komornik Sądowy
Tomasz Kondziela