Łanowa, Opole

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie przepisu art. 9864 § 3 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości,
że dnia 13-06-2023 r. o godz. 12:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl
odbędzie się pierwsza licytacja w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości gruntowej w trakcie zabudowy położonej pod adresem:
45-238 Opole, ul. Łanowa,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00136524/6.

Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miejscowości Opole, przy ulicy Łanowej. Nieruchomość obejmuje działkę ewidencyjną nr 1707. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny upraw polowych. Działki nr 1707 ma kształt wydłużonego prostokąta. Długość działki wynosi około 48 metrów. Szerokość działki nr 1707 wynosi około 16,8 metra. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 1707 ma powierzchnię wynoszącą 0,0785 ha. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. Powierzchnia działki nie jest utwardzona. W trakcie oględzin widoczny był wysoki poziom wód gruntowych na obszarze działki nr 1707. Na obszarze nieruchomości rozpoczęta została budowa zespół dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej, na podstawie decyzji pozwolenia budowlanego nr 49/21 z dnia 18.01.2021 r. (UAB.6740.817.2020.KWS). W ramach prac budowlanych wykonano fundamenty, ściany nośne parteru oraz strop nad parterem. Według dokumentacji projektowej powierzchnia użytkowa każdego z budynków wynosi 157,56 m2. Sumaryczna powierzchnia użytkowa przewidziana do uzyskania na działce nr 1707 wynosi 315,12 m2. Obiekty zaprojektowano docelowo jako budynki dwukondygnacyjne, niepodpiwniczone, z poddaszem użytkowym. Kształt budynku regularny, w rzucie zbliżony do prostokąta. Obiekty zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z elementami żelbetowymi i stalowymi. Ściany zewnętrzne zaprojektowano z elementów murowych o grubości 18 cm i nośności min. 15MPa oraz ciężarze do 165 kN/m3. Posadowienie obiektu bezpośrednie na ławach fundamentowych i stopach fundamentowych. Strop nad parterem gęstożebrowy, natomiast nad pierwszym piętrem półprefabrykowany typu filigran. Budynek kryty częściowo dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej (tzw. zielony) oraz stropodachem płaskim (tarasem). Ogrzewanie podłogowe. Budynki przewidziano do podłączenia do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.
W obecnym stanie, stopień zaawansowania robót wynosi 22%, w świetle obiektu porównawczego 1122-103, Sekoncenbud BCO III kwartał 2022 r.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 20-06-2023 o godzinie 12:00.
Suma oszacowania wynosi 543 295,00 zł brutto w tym podatek VAT, zaś cena wywołania stanowi
trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 407 471,25 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 54 329,50 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, ajeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Lokal można oglądać w dniu 06-06-2023 o godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogę uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogę nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Poniżej bezpośredni link do e-licytacji:
Nieruchomość gruntowa w trakcie zabudowy – szeregówka – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)