Korczaka

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
W DRODZE ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 18/23,
w dniu 27-09-2023 o godzinie 12:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości położonej pod adresem:
45-428 Opole, ul. Korczaka Janusza 20,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00147678/0

będącej własnością dłużnika: Jarosław Mikosza.
Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części miejscowości Opole, przy ulicy
Korczaka 20. Nieruchomość stanowi działka ewidencyjna nr 2062. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny upraw polowych, kompleks leśny. Na obszarze nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący wzniesiony na podstawie pozwolenia budowlanego nr 309/15 z dnia 23.11.2015 r. Obecnie budynek ten, w ewidencji gruntów i budynków, ma status „w budowie”. W związku z tym można założyć, iż nie dokonano jeszcze formalnego zakończenia budowy. Według informacji przekazanych przez dłużnika budowa została ukończona w 2017 roku. Działka nr 2062 ma kształt prostokąta. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 2062 ma powierzchnię wynoszącą 0,0922 ha. Działka jest częściowo ogrodzona. Powierzchnia działki nr 495/19 jest porośnięta roślinnością trawiastą. Na działce nr 2062 znajduje się budynek mieszkalny wolnostojący. Budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych z wbudowanym garażem. Konstrukcja dachu drewniana, kryta dachówką. Stolarka okienna wykonana jest z tworzywa sztucznego. Okna wyposażone są w rolety zewnętrzne. Budynek znajdujący się na działce nr 2062 podłączony jest do sieci: wodociągowej, energetycznej, gazowej oraz kanalizacji sanitarnej. Według informacji z projektu budowlanego, powierzchnia użytkowa budynku wynosi około 137,50 m2. W projekcie budynek przewidziany był jako obiekt jednorodzinny z pomieszczeniami na parterze i piętrze. W rzeczywistości budynek zawiera w sobie dwa mieszkania. Jedno zajmuje cały parter oraz jeden pokój na piętrze. Drugie mieszkanie (z odrębnym wejściem) znajduje się na piętrze. Na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, przedpokój, kuchnia, salon, pokój, łazienka. Przy salonie znajduje się taras. Podłogi w kuchni, łazience, przedpokoju pokryte są płytkami ceramicznymi. Podłogi w pokojach pokryte są panelami. Ściany w łazience pokryte są płytkami ceramicznymi. Łazienka wyposażona jest w: wannę toaletę, umywalkę. W salonie znajduje się kominek. Na piętrze znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, pokój przechodni, schowek, łazienka, salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje. Pomieszczenia na piętrze posiadają skośny dach. Podłogi pokryte są płytkami ceramicznymi lub panelami. W łazience ściany pokryte są płytkami ceramicznymi. Opisując stan techniczny nieruchomości należy podkreślić, iż budynek został ukończony w 2017 roku, więc zastosowane materiały są relatywnie nowe. Zwracają jednak na siebie uwagę pojedyncze miejsca uszkodzenia mienia, wynikające z aktów dewastacji, prób włamań, itp. Z tego powodu zniszczeniu uległy drzwi wewnętrzne na parterze, drzwi wejściowe na piętrze. W suficie na piętrze występują pojedyncze dziury. Biorąc pod uwagę powyższe, stopień zużycia technicznego przyjęto jako niski.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 04-10-2023 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 1 053 872,00 zł, zaś cena wywołania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 702 581,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 105 387,20 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Lokal można oglądać w dniu 20-09-2023 r. o godzinie 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Link do e-licytacji:
Dom – Opole ul. Korczaka 20 – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)