Dębie, Dąbrowice

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00006246/3

Licytowana nieruchomość podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwiecień 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego oraz innych ustaw.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 21-05-2021r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiące niezabudowane działki gruntów rolnych znajdują się w obrębie wsi Dębie obok zabudowań i gruntów rolnych oraz na terenach sąsiedniej wsi Dąbrowice w odległości około 3,0 km od zabudowań gospodarczych przy ul. Wiejskiej 46 we wsi Dębie.

Działki gruntu nr: 196/4, 329/30, 335/30, 580/231 położone są w odległości około 1,0 km od zabudowań gospodarczych, nieopodal dróg bitumicznych ul. Wiejskiej i ul. Raszowskiej oraz dróg gruntowych śródpolnych i stanowią pola uprawne i łąki. Położone są one we wsi Dębie, w gminie Chrząstowice. W/w działki gruntu stanowią:

  • nr 329/30 z km. 1 o pow. 0,8000 ha stanowiącej grunty orne klasy IVb i drogi gruntowe śródpolne;
  • nr 335/30 z km. 1 o powierzchni 0,2400 ha stanowiącej grunty orne klasy IVb;
  • nr 196/4 z km. 2 o powierzchni 0,3710 ha stanowiącej grunty orne klasy IV i drogi gruntowe śródpolne;
  • nr 580/231 z km. 6 o powierzchni 0,2500 ha stanowiącej łąkę klasy III i grunty orne klasy V i VI.

Działki gruntu nr: 60/5, 61/7, 67/7, 68/4 położone są we wsi Dąbrowice, w odległości około 3,0 km od zabudowań gospodarczych we wsi Dębie przy ul. Wiejskiej 46, przy drogach gruntowych śródpolnych i stanowią łąki. Położone są one we wsi Dąbrowice, w gminie Chrząstowice. W/w działki gruntu stanowią:

  • nr 60/5 z km. 1 o powierzchni 0,1770 ha stanowiącej łąki trwałe klasy V i drogi gruntowe śródpolne;
  • nr 61/7 z km. 1 o powierzchni 0,0660 ha stanowiącej łąki trwałe klasy V;
  • nr 67/7 z km. 1 o powierzchni 0,1210 ha stanowiącej łąki trwałe klasy V;
  • nr 68/4 z km. 1 o powierzchni 0,3600 ha stanowiącej łąki trwałe klasy IV i V, drogi gruntowe śródpolne

należącej do dłużnika: Sebastian Szepela położonej: Dębie, Dąbrowice
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00006246/3]

Suma oszacowania wynosi 62 860,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 47 145,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 286,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium KM 296/19”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 12-05-2021 r. o godz. 11:00.

Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, w sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.