Dębie 2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KWOP1O/00097144/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 26-05-2023r. o godz.10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę
przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:
Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Chrząstowicach z siedzibą w Suchym Borze w likwidacji.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Dębie przy ulicy Kościelnej. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa, zabudowa zagrodowa oraz tereny upraw polowych. Od strony południowej wyceniana działka sąsiaduje z ulicą Kościelną. Nieruchomość składa się z jednej działki oznaczonej numerem 462/48. Działka ta posiada nieregularny kształt. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 462/48 ma powierzchnię wynoszącą 0,4030 ha. W południowej części działki teren jest utwardzony płytami betonowymi. W północnej części działka uprawiana jest rolniczo. Przez środek nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV. Na terenie działki nr 462/48 znajdują się dwa słupy linii. Jeden słup posiada dwie podpory. Drugi słup posiada trzy podpory. Przebieg sieci elektroenergetycznej w znaczący sposób ogranicza codzienne użytkowanie nieruchomości jak również możliwość jej zabudowy. Wyceniana nieruchomość nie posiada swoich przyłączy sieci infrastruktury technicznej. Media były doprowadzone z sąsiedniej nieruchomości. Nieruchomość zabudowana jest czterema budynkami o charakterze inwentarskim. Budynki te zostały wybudowane około 1980 roku. Użytkowane były do około 1995 roku. Od 1995 roku budynki nie są użytkowane. Budynek oznaczony numerem 91 to budynek obory o powierzchni zabudowy wynoszącej 117 metrów kwadratowych. Budynek bez podpiwniczenia, murowany, dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówką. Budynek posiadaja dwie kondygnacje nadziemne. Na poziomie parteru budynek był wykorzystywany jako obora. Na poziomie poddasza budynek pełnił funkcję magazynową. Budynek oznaczony numerem 100 to budynek obory o powierzchni zabudowy wynoszącej 237 metrów kwadratowych. Budynek bez podpiwniczenia, murowany, dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachówką, Budynek posiadaja dwie kondygnacje nadziemne. Na poziomie parteru budynek był wykorzystywany jako obora. Na poziomie poddasza budynek pełnił funkcję magazynową. Budynek oznaczony numerem 98 to budynek magazynowy o powierzchni zabudowy wynoszącej 69 metrów kwadratowych. Budynek bez podpiwniczenia, murowany, dach płaski konstrukcji stalowej i betonowej, kryty papą, Budynek posiada jedną kondygnacje naziemną. Budynek pełnił funkcję magazynową.
Budynek oznaczony numerem 99 to obiekt magazynowy z funkcją przejazdu przez budynek. Powierzchnia zabudowy obiektu to 55 metrów kwadratowych. Budynek bez podpiwniczenia, murowany, dach płaski konstrukcji stalowej i betonowej, kryty papą. Budynek posiada jedną kondygnacje naziemną. Budynek pełnił funkcję magazynową i przejazdową. Stan techniczny zabudowań należy uznać jako zły. Stopień zużycia zabudowań jest wysoki – budynki wymagają generalnego remontu. Obiekty nie były użytkowane i remontowane od kilkudziesięciu lat. W obiektach widać liczne ubytki w pokryciu dachu, które to spowodowały zacieki i wilgoć, która ujawniła się na stropach i ścianach obiektów. Drewniana konstrukcja dachów wymaga wymiany. W elewacjach obiektów widoczne są liczne ubytki – elewacje wymagają wymiany. Sieć energetyczna w obiektach wymaga wymiany.

położonej: 46-053 Dębie, ul.Kościelna,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00097144/2]
Suma oszacowania wynosi 116 225,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 168,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 622,50 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 z dopiskiem wadium do sprawy KM 271/22
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 18-05-2023 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.