Czarnowąsy

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KWOP1O/00080121/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 30-11-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal użytkowo-mieszkalny wolnostojący, piętrowy, wybudowany w technologii tradycyjnej.

Parter budynku został zaadaptowany na lokal użytkowy, a część piętra na lokal mieszkalny. Wewnątrz na parterze budynku znajduje się lokal użytkowy byłej pierogarni składający się z: sali konsumpcyjnej, bufetu, korytarzy, sanitariatów i magazynu.
Na piętrze lokal mieszkalny składający się z dwóch pokoi, kuchni z przedpokojem, kabiny wc, dwóch kabin natryskowych i korytarza z wejściem na strych. Z korytarza jest zejście schodami na parter do wyjścia z budynku. Wysokość pomieszczeń na parterze wynosi od około 2,65 m do około 2,74 m (kuchnia), na piętrze wysokość wynosi około 2,32 m. Ogólna powierzchnia pomieszczeń 142,94 m2

należącej do dłużnika: Paweł Szczygieł
położonej:Opole- Czarnowąsy ul. Wolności 2,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00080212/8

Suma oszacowania wynosi 150 145,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 608,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 014,50 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 376/18”

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 22-11-2018 r. o godz. 11.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.