Ciepielowice

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KWOP1O/00053372/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 11-05-2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej na skraju wsi Ciepielowice obok Dąbrowy, w odległości około 16 km od Opola, przy ulicy Topolowej o nawierzchni bitumicznej, w otoczeniu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę i gruntów rolnych.

Działka gruntu nr 28 z km. 1 o powierzchni 0,6500 ha, zgodnie z zapisami w księdze wieczystej i wypisie gruntów. Działka ma kształt wydłużonego wielokąta. Jej granice wyznaczają: od zachodu ul. Topolowa, a od wschodu droga gruntowa dojazdowa do okolicznych pól. Z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa około 1/2 cz. działki przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi, a pozostała 1/2 cz. działki pod tereny rolnicze. Na działce znajduje się budynek mieszkalno-gospodarczy, drewniana szopa oraz studnia.
Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem-strychem, wybudowany w technologi tradycyjnej prawdopodobnie w okresie przed 1939 r.Ściany wymurowane z cegły ceramicznej, stropy ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych. Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną.
Budynek jest zaniedbany, zdewastowany i zużyty technicznie. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, Brak przyłącza wodociągowego, pobór wody ze studni do hydroforu. Brak instalacji kanalizacyjnej, brak łazienki, pomieszczenia ogrzewane piecami metalowymi.
Budynek jest w złym stanie technicznym, wymaga remontu kapitalnego lub rozbiórki

należącej do dłużnika:Piotr Makota
położonej: 49-120 Dąbrowa, Ciepielowice,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00053372/9]

Suma oszacowania wynosi 107.367,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80.525,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.763,70 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 990/17”
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 27-04-2018 r. o godz. 11.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.