Chrząstowice, Lędziny

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1O/00067142/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 07-12-2020r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 129, odbędzie się druga licytacja 1/2 części nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 641/61 a.m. 1 o powierzchni 0,1056 ha zabudowaną.

Budynek mieszkalny wolnostojący, 2 kondygnacyjny, z wysoką piwnicą o powierzchni użytkowej 360,96 m2. Murowany w technologii tradycyjnej, dach konstrukcji drewnianej kryty blachą.
Teren wyposażony w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, c.o.
Budynek gospodarczo – rekreacyjny wolnostojący, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej 43,20 m2, z dachem wielospadowym krytym blachą.
Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 5,50 m2 przylegający do budynku mieszkalnego, murowany z dachem jednospadowym krytym blachą.
Basen o ścianach betonowych, wyłożony płytkami ceramicznymi. Powierzchnia około 42 m 2

należącej do dłużnika: Gertruda Grygas
położonej: 46-053 Chrząstowice, Lędziny ul. Szkolna 12,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00067142/9]

Suma oszacowania 1/2 części udziału wynosi 342 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 228 333,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 250,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 834/14”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 01-12-2020 r. o godz. 11.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział IX Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.