Antoniów

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00036598/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 30-10-2020r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości .

Działka nr 933/176 ma kształt zbliżony do trapezu. Jej granice wyznaczają od północy podobnego typu nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi, od południa i zachodu opisana wyżej ul. Warszawska i ul. Powstańców Śląskich, z której jest wjazd na teren nieruchomości, od wschodu niezabudowane działki gruntu. Na części powierzchni działki wzniesiony jest piętrowy budynek mieszkalno użytkowy ze sklepem na parterze oraz parterowy budynek warsztatowo garażowy i parterowy budynek garażowy. Pozostała niezabudowana cześć działki ma nawierzchnię gruntową, wykorzystywana jest jako podwórze i ogród. Przed sklepem urządzono parking utwardzony kostką betonową. Działka jest ogrodzona ogrodzeniem metalowym przymocowanym do cokołu betonowego, w ogrodzeniu jest metalowa brama wjazdowa i furtka. Działka znajduje się w terenie uzbrojonym w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Budynek mieszkalno-użytkowy to obiekt piętrowy niepodpiwniczony. Według zapisów w wypisie z kartoteki budynków, budynek wybudowany został w 1880 r. Prawdopodobnie na fundamentach i murach przyziemia tego budynku, wybudowano w II połowie XX wieku przedmiotowy budynek. Wewnątrz na parterze budynku znajduje się sklep z zapleczem magazynowym, kotłownia z zamontowanym kotłem zasilającym instalację c.o. w budynku, przedsionek i schody wejściowe do części mieszkalnej na piętrze. Na piętrze są cztery pokoje, holl z aneksem kuchennym, łazienka i schody zejściowe na parter. Z hollu jest wyjście na zadaszony taras. Wysokość pomieszczeń na parterze wynosi około 2,46 m, a na piętrze wysokość pomieszczeń wynosi od około 0,60 m do około 2,46 m. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej. Ściany wymurowane są z cegły ceramicznej i bloczków. Strop nad parterem ceramiczny, schody na piętro betonowe obłożone drewnem. Stropodach konstrukcji drewnianej pokryty jest dachówką. Odwodnienie połaci dachu rynnami i rurami spustowymi. Okna są zespolone z tworzyw sztucznych, a drzwi drewniane. Pomieszczenia w budynku otynkowane są tynkiem wapienno – cementowym, obłożone płytami gipsowymi i pomalowane farbami wodnymi. W części pomieszczeń wykonano sufity podwieszony z płyt gipsowych z zamontowanym oświetleniem. Ściany w łazience i część powierzchni ścian w kuchni wyłożono płytkami ceramicznymi. Podłogi i posadzki w zależności od przeznaczenia pomieszczeń są: betonowe, wyłożone panelami podłogowymi i płytkami ceramicznymi. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z kotła zamontowanego w kotłowni na parterze budynku.

Budynek warsztatowo-garażowy to obiekt parterowy w zabudowie zwartej z przyległym budynkiem mieszkalno- użytkowym. W zapisach wypisu z kartoteki budynków brak jest podanego roku zakończenia budowy. Prawdopodobnie budynek został wybudowany pod koniec XX wieku. Ściany wymurowane są bloczków i cegły na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropodach konstrukcji drewnianej pokryty jest blachą. Drzwi, okna i wrota garażowe są metalowe. Posadzki są betonowe. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Budynek garażowy to obiekt w zabudowie zwartej z przybudowanym budynkiem warsztatowo garażowym. W zapisach wypisu z kartoteki budynków, brak podanego roku zakończenia budowy. Prawdopodobnie budynek pod koniec XX wieku został zaadaptowany do funkcji garażowej z budynku byłej stodoły. Ściany wymurowane są z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej. Dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką. Wrota metalowe. Posadzki betonowe. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną.

należącej do dłużnika: Anna Weber (poprzednio Niwergol-Maciąg)
położonej: 46-040 Antoniów, ul. Powstańców Śląskich 2, Antoniów,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00036598/4]
Suma oszacowania wynosi 408 035,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 272 023,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 803,50zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem
„wadium na licytację KM 1068/18”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 22-10-2020 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.